Tagarchief: christelijk

Kerstgroet in (JSF)juichstemming

Gisteren heeft de Minister van Defensie haar kerstgroet aan alle medewerkers en hun familie via haar blog verzonden. Dit zinnetje viel me op:

“Maar na vele jaren van debat en onzekerheid kunnen we nu gaan werken aan de transitie naar de F-35.”

Voor de minister en de hare, is dit wellicht een geweldige overwinning. Haar triomftocht over Eglin Air Force Base, om een bezoek te brengen aan het Klu detachement aldaar is voor eeuwig vastgelegd. Dat deze triomftocht het resultaat is van het verdraaien van feiten, selectief gegoogle, manipulatie van een hoog College van Staat en het schandelijk behandelen van alternatieve vliegtuigfabrikaten en een onwetende, ongeïnteresseerde Tweede Kamer moge duidelijk zijn. Basis voor dit alles was het selectief bij elkaar gegoogled rapportje| Actualisatie Vervanging F-16. Dit weet de minister, de minister van Financiën en als het goed is de rest van de coalitie heel goed! Ook de Algemene Rekenkamer is hier heel goed van op de hoogte zoals ze dat in haar rapport heeft opgeschreven.

Ook heeft de Rekenkamer op (bevel/aanwijzing) van de beide betrokken ministers de conclussies betreffende de JSF inhoudelijk gewijzigd.

Wijzigingen zichtbaar-versie samenvatting en § 3.2 (zie kolom rechts en open het PDF document)

Hoe dubieus deze handelingen van ook het ARK zijn is nog duidelijker als we kijken naar de positie van dit Hoge college van Staat!

“De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. Ze zijn niet afhankelijk van de regering.”

EN>>>>

We zijn een onafhankelijk instituut. Dat betekent dat we zelf bepalen wat we onderzoeken. We krijgen ook verzoeken om onderzoek te doen. Die verzoeken zijn vaak afkomstig van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Meestal gebeurt dat als ze behoefte hebben aan een onafhankelijk, deskundig oordeel over een bepaald onderwerp. Maar ze kunnen geen opdracht geven, juist omdat de Algemene Rekenkamer onafhankelijk is. In de praktijk honoreren we verzoeken van Kamerleden of bewindspersonen vaak als wij met onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben. Signalen en reacties uit de samenleving, van burgers, bedrijven of organisaties behandelen we zorgvuldig. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken bij lopende onderzoeken.””

enkele opmerkingen hierover:

 • signalen door mij en anderen aan ARK verstuurd zijn niet opgepakt.
 • Signalen dat gegevens gebruikt voor Actualisatie onvolledig waren zijn wel opgemerkt, maar niet afgekeurd. (Defensie had een rode kaart moeten krijgen voor het rapport actualisatie!
 • Het ARK heeft alleen gegevens gebruikt die via Defensie naar voren zijn geschoven. Men heeft geen buitenlandse intel willen gebruiken.
 • Blijkbaar kunnen de ministers van Financiën (PvdA) en Defensie (VVD) het onafhankelijke instituut sommeren om conclussies betreffende de JSF te veranderen, af te zwakken of te schrappen.. Dit is duidelijk geen kwestie van Hoor- en wederhoor! Wat de positie van de (politiek gekleurde) leden van het College hiermee van doen heeft laat zich alleen maar raden. Zeggen onafhankelijk te zijn terwijl men bovenstaande wanpraktijken door de vingers ziet…. Duidelijk?

Kortom
Dit is typisch een geval van de wil van enkelen (militairen, ambtenaren, politici en last but not least Groot Industriëlen die hun eigen belangen laten prevaleren boven de belangen van het volk! Het volk heeft namelijk een krijgsmacht nodig die er op gericht is om ons volk te beschermen. En daar voldoende capaciteit voor beschikbaar heeft. U weet wel, het beschermen van de zwakken, van de mensen die daartoe zelf niet in staat zijn. Dat is het werkelijke doel en bestaansrecht van Defensie. (niet het instrument om politieke invloed te vergroten, eigenbelangen te dienen etc. )

Ik moet denken aan Jesaja 9 (NBVertaling):

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,
de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Ziet u de paralellen met de huidige situatie? En hoe het zou moeten zijn? (verschil vet en cursief?) Het zijn mensen die keuzes maken, mensen die er voor kiezen om eigen belangen te laten prevaleren boven dat van anderen, het zijn mensen die er voor kiezen om de waarheid niet te zoeken maar onwaarheid op te schrijven. Het zijn mensen die dit doen!

Bestaansrecht Defensie
Defensie zou zo veel meer haar enige bestaansrecht moeten dienen, namelijk het beschermen van ons volk, de rest is bijzaak. Posities van industriëlen (schermend met werkgelegenheid) Generaals (schermend met KMD tradities, werkgelegenheid en noodzaak) Politici (schermend met veiligheid, nationale belangen, internationaal aanzien etc.) zijn ondergeschikt aan de belangen van het volk. (In feite komt dat neer op de verklaring van de rechten van de mens:  Voedsel , Dak boven het hoofd, en veiligheid.

Mensen hebben het recht om te leven! Dat is het voornaamste belang dat de overheid moet dienen, Al het andere is bedoeld om dit te realiseren! 

Defensie moet in staat zijn om deze taak uit te voeren! Als extratje kan Defensie ook ingezet worden voor het bevorderen van vrede, het uitvoeren van stabilisatiemissies etc. Maar vermeng die doelstellingen niet met onderliggende economische belangen van enkele industrieëlen.

Krijgsmacht die inzetbaar is
In plaats van een uitgemergelde krijgsmacht die enkele Hi-tech speeltjes heeft die niet of nauwelijks inzetbaar zullen zijn door slechte logistiek, te hoge exploitatiekosten en een zeer waarschijnlijke negatieve conclusie als het gaat om Kosten – Baten* in geval van operationele inzet. Is het straks nog wel waard om een toestel van meer dan 100 miljoen waarvan je er ook nog maar eens 37 hebt, te riskeren voor een “simpele” CAS missie? (wat is goedkoper, het inzetten van een tank € 4 milj?)  met 20 Granaten (á € 10.000?) om vuursteun te geven of een JSF ter waarde van + € 100 miljoen ;plus enkele Hightech Lucht-grond wapens met ieder een waarde van € 60.000

Ik wens een ieder binnen en buiten de Nederlandse Defensie, de defensieindustrie, de politiek lobbyisten en ons hele volk toe dat men zich bezint op zijn of haar eigen rol. Wat zijn de keuzes en waarom heb je die gemaakt? Wat was het belang dat je diende? En wie zijn daarvan de slachtoffers? Bovenal wens ik u/jullie toe dat u het komende jaar dat Schitterende licht zult zien en ervaren. Vrede zij met u!

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst!

* In het kader van bovenstaande is met name de alinea: Cost and Risk interessant! Lees alle artikelen van het blog: Safe te Royal Navy.org

 1. F35B in Focus (PART 1) Background and cost
 2. F35B in focus (PART 2) The multi-role marvel
 3. F35B in Focus (PART 3) Ownership and operation
Advertenties

Verdieping: Wereldse visie op mensenrechten

In de blog: Het waarom van de krijgsmacht (niet) heb ik al kort geschreven over de Wereldse visie op mensenrechten. In dit blog verdiep ik dat onderwerp. Vervolging van Christenen komt aan de orde, en is aan de orde van de dag…. Wereldwijd. De rol van de media, en de machtige anti-Christelijke lobby stip ik ook kort aan. Ook benoem ik, naar mijn mening, de oorsprong van de mensenrechten zoals wij die nu kennen. Waarom Europa en de huidige Nederlandse regering die oorsprong niet willen erkennen…

Christenvervolging
De vervolging van Christenen neemt niet af, of stabiliseert niet, nee er is zelfs een toename in onderdrukking van (religieuze) minderheden.  Vernietiging en onderdrukking van met name Christenen zijn aan de orde van de dag.

Open Doors is een Christelijke organisatie die wereldwijde vervolging van Christenen volgt en daarvoor een ranglijst bijhoudt: gek genoeg staan er vele landen op deze lijst waar wij als EU en Nederland zeer nauwe betrekkingen mee onderhouden… Waar ons Koningshuis de deur bij wijze van spreken plat loopt… men bespreekt vast op keurige wijze de bedenkingen over de gang van zaken…..

Beleidsbrief Minister van Buitenlandse Zaken
Als we de beleidsbrief “respect en recht voor ieder mens” van minister van Buitenlandse Zaken Timmermans (PvdA) erbij pakken… dan lezen we over de vervolging van Christenen….. Niets: het woord vervolging komt alleen voor in het kader van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT)? Dit is alles wat er staat over vrijheid van Godsdienst:

3.6 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Driekwart van de wereldbevolking leeft in landen waar de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ernstig wordt beknot door statelijke of nietstatelijke actoren. Nederland staat ervoor dat elk individu de vrijheid moet hebben zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke identiteit vorm te geven: daaronder valt ook het recht om theïstische, non-theïstische en atheïstische levensovertuigingen te hebben en het recht van geloof te veranderen. Nederland bevordert de scheiding van kerk en staat en verzet zich ertegen als rechten van kinderen, LHBT of vrouwen worden ingeperkt met een beroep op religieuze of traditionele waarden. Het kabinet onderschrijft een inclusieve mensenrechtenbenadering, zonder daarbij bepaalde groepen er specifiek uit te lichten. Mensenrechten gelden immers voor iedereen en het uitzonderen van één bepaalde groep kan de universaliteit van mensenrechten onderuit halen. 

Nederland zet zich in multilaterale fora in voor het bevorderen van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en tegen het ondermijnen daarvan.
Nederland voert een bilaterale beleidsintensivering op het terrein van godsdienstvrijheid uit in een geselecteerd aantal landen: Egypte, China, India en Kazachstan (sinds 2009), en Armenië, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan en Sudan (sinds 2012).

pagina 22, slecht 186 woorden en dan nog niet eens de kern en/of de feitelijke situatie weergeven. Woorden als “ernstig beknot” dekken naar mijn mening de lading niet als er bommen vallen, mensen worden geëxecuteerd, in strafkampen worden opgesloten, verkracht en wettelijk bepaalde “minderheden” rechten zijn (bijvoorbeeld de Islamitische Dhimmi status)

Dhimmi status in huidige Egypte
Een voorbeeld van deze Dhimmi-status is nog altijd te zien in het hedendaagse Egypte, met of zonder Moslimbroederschap aan het hoofd:

TADROS: …Under the rule of Islam, Copts have fared poorly. Their numbers deteriorated throughout the centuries. Various forms of differentiation and discrimination were imposed upon them under their Dhimmi status. While most of the official restrictions against them were removed in modern times, the social aspects of Dhimmitude remain. Islamists continue to frown upon any attempt by Copts to act as equals, viewing it as an affront to Islam’s supremacy in its land. Even the liberals were largely anti-Coptic, as they viewed Coptic identity as a threat to the emerging Egyptian nationalism they were formulating.

LOPEZ: Have you tried to have that conversation with the Muslim Brotherhood?

TADROS: Personally, no. Call me a skeptic on the possible transformation of the Muslim Brotherhood. Anti-Christian sentiments are at the heart of the Brotherhood’s worldview. When Hassan El Banna established his movement in 1928, fighting foreign missionaries was on the top of his agenda. The Brotherhood continues to use the most hateful language against Copts.

Voorbijgaan aan deze werkelijkheid is ofwel heel naïef, ofwel heel schijnheilig van de minister. (in dat laatste geval kan het hem, om politieke redenen wellicht, niet schelen.) Is dit ook niet een beetje het opleggen van je eigen normen en waarden aan andere culturen? Want dat de ”LHBT” discussie in ons land, en in onze maatschappij hoog op de agenda staat moge duidelijk zijn, maar waarom is dit zoveel belangrijker dan het bestrijden van onderdrukking van (anders gelovige minderheden? Als we even naar deze zaak kijken zonder bevooroordeelde “Christelijke” bril, zou het dan nog steeds niet zo zijn dat er meer mensen vermoord, verkracht, gediscrimineerd of veracht worden vanwege hun (andere) geloof, dan vanwege hun geaardheid? (neem Egypte? Is het werkelijk zo dat meer dan 10% van de bevolking “LHBT” is of wil zijn? Is dat aan de orde? Dat weten we niet. Wat we feitelijk weten is dat massaal Christenen beroofd, verkracht worden kerken en sociale / culturele instellingen geplunderd en verbrand worden. We weten ook dat dit niet nieuw is. En naar mijn mening is het argument> dat het een vergelding is voor de door “Christenen” gegeven steun aan het afzetten van Morsi, op geen enkel feit berust. Want naast de Patriarch stond ook een hoge Islamitische geestelijke bij de persconferentie van de “coup-plegers”.

Lees verder

Het waarom van de krijgsmacht (niet)?

In de loop der jaren heb ik alle argumenten tegen – of het hebben van – een krijgsmacht wel gehoord. Voor vele argumenten is wellicht iets te zeggen, ware het niet dat de wereld anders in elkaar zit dan wij zouden willen. Om de stelling te onderbouwen dat – Nederland een expeditionaire krijgsmacht nodig heeft, die inzetbaar is voor vrede- en veiligheid, wereldwijd – laat ik er hier een aantal de revue passeren…

Verkwisting van belastinggeld.
De uitgaven aan Defensie kost ‘ons’ veel en levert ‘ons’ (de burger) niets op. Dit onderwerp is momenteel (eigenlijk de afgelopen 20 jaar) erg in de picture als men beseft dat de financiële situatie momenteel niet zo rooskleurig is. Toch vind ik de uitgaven voor een goede defensie een gerechtvaardigde keuze, zeker als men bedenkt hoe rijk ons land is. Een rijk land, een moderne maar gevaarlijk open maatschappij als de onze heeft heel veel dat het beschermen waard is. Niet alleen dingen van financiële waarde (€ € € en nog eens €), maar ook een democratisch volk, mooie steden, mooie landschappen en natuurgebieden en kennis enz. Om bovenstaande stelling te weerleggen de volgende tegenargumenten: Defensie kost niet alleen geld, het levert zeker iets op:

 • Nederland beschikt momenteel over een krijgsmacht met ongeveer 75.000 militairen en burgerpersoneel. Al deze mensen hebben een baan dankzij Defensie. Zij verdienen hun geld op een eerlijke manier, werk dat meer respect verdient van de ‘burger’ bevolking.
 • Daarnaast zorgen de her- en der gelegen militaire terreinen voor lokale groei en bloei. Te denken valt aan toeleveranciers op diverse niveaus. Opdrachten worden regelmatig geplaatst bij lokale bedrijven.
 • De krijgsmacht leidt haar personeel zeer goed en efficiënt op, personeel dat na een dienstperiode in de burgermaatschappij verdwijnt neemt een schat aan kennis en ervaring mee. Daarnaast nemen zij als het goed is de normen en waarden uit de krijgsmacht mee in de burgermaatschappij.
 • Om de krijgsmacht modern te houden, wordt er veel geld geïnvesteerd in nieuwe technologische ontwikkelingen, waar vaak de burger veel profijt van kan hebben. (ik noem maar uitvindingen zoals GPS, mobiele telefonie, medische apparatuur etc.)
 • Door het belastinggeld te investeren in defensie beschikt de overheid over een instrument dat vrede en veiligheid kan bewaren. Daarnaast kan en wordt de krijgsmacht veelvuldig ingezet ten behoeve van ons, Nederlandse burgers.
 • Het geïnvesteerde belastinggeld wordt voor een deel gebruikt om te investeren in modern materieel. Bij deze opdrachten worden vaak Nederlandse bedrijven ingezet, of wordt de Nederlandse industrie gecompenseerd. Hierdoor vloeit veel belastinggeld terug in de Nederlandse markt. In het geval van buitenlandse orders of compensatieorders vloeien buitenlandse valuta onze “beurs” binnen.

Met het vallen van de muur in Berlijn is de dreiging, en de noodzaak van een krijgsmacht komen te vervallen.
Sinds het vallen van de Berlijner muur en de ondergang van de Sovjet-Unie dachten een hoop landen maar aan één ding, het innen van het vredesdividend. Van dit vredesdividend is echter niet veel terechtgekomen. Door het wegvallen van de twee grote machtsblokken in de wereld kwamen oude vetes weer boven. In diverse landen wakkerden de vlammen op. De VN en de NAVO werden voor nieuwe uitdagingen gesteld. Er kwamen vredesmissies onder de vlag van de VN. Het koste veel bloed en zweet voor men door kreeg hoe te handelen. Drama’s als Srebrenica, Kosovo en Mogadishu zijn hier de voorbeelden van. De dreigingen zijn ondanks beweringen niet verdwenen. Wat te denken van de “Arabische lente” die al gauw een Islamitische winter bleek te worden door de opkomst van de moslimbroederschap. Gevolgen? Burgeroorlogen in Libië, Algerije, Syrië en diverse andere Arabische landen. Toename in onderdrukking van minderheden, vernietiging en vervolging van met name Christenen zijn aan de orde van de dag

(over Open Doors ranglijst: gek genoeg staan er vele landen op deze lijst waar wij als EU en Nederland zeer nauwe betrekkingen mee onderhouden.. Waar ons Koningshuis de deur bij wijze van spreken plat loopt… men bespreekt vast op keurige wijze de bedenkingen over de gang van zaken…..)

Waarom benoemt men niet dat de zogenaamde mensenrechten gebaseerd zijn op christelijke principes?  In een volgende blog zal ik hier verder op ingaan: Verdieping: Wereldse visie op mensenrechten.

Lees verder

Eerste blog: motivatie en uitgangspunten

De wereld rondom dit “kleine” groene landje is lang niet zo vriendelijk en veilig als velen tot voor kort dachten. Nu na ruim 20 jaar van onafgebroken bezuinigen en wegsnijden van capaciteiten resteert een krijgsmacht die nog nauwelijks inzetbaar is. Tijd dus voor een blog met een nuchtere deskundige blik op de krijgsmacht.

Ik vroeg mij af, wat is er in Nederland nog waard om te beschermen? De banken? De verzorgingsstaat? Het gedrag van de gemiddelde hoog- of laag opgeleide Nederlander? Is er nog eergevoel? Waarom stopt de overheid wel miljarden in het “redden” van Europa, van banken en het enige wat voor hun van waarde lijkt? De €…

Maar het beschermen van leven, dat wat klein en kwetsbaar is… lijkt geen belang meer te hebben.

Eendraght

Dat wat kwetsbaar is, lijkt het niet meer waard te zijn om eensgezind te beschermen. Gaat de ooit zo levende spreuk: Concordia res parvae crescunt voor ons land nog wel op?

En toch de woorden van de heer van Uhm:

 “Ik hoop dat de nagedachtenis en saamhorigheid van 4 mei ons helpt om in tijden van ‘ik’, het ‘wij’ terug te vinden. Want niet vanuit het ‘ik’ en het ‘zij’, maar vanuit het ‘wij’, ontstaan de goede dingen. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Dat moeten wij blijven herdenken. Dat moeten wij blijven afspreken. Met onszelf. En met elkaar”, zei Van Uhm.

Motivatie
Al jarenlang ben ik geïnteresseerd in defensie. Zowel qua organisatie als qua uitrusting verdiep ik mij in de ontwikkelingen. Dit betekent dat ik (internationale) studies en kamerbrieven lees over bijvoorbeeld organisatorische verbeteringen, doctrine en beleid. Vaak heb ik nagedacht over hoe ik dit moet rijmen met mijn overtuiging: volgeling van Jezus zijn. Ik geloof dat ik deze kennis en inzichten kan en mag inzetten om het goede na te streven. God heeft volgens mij niets tegen legers of defensie.

Ook niet tegen mensen die er voor kiezen om in een leger te dienen of zich met defensie bezig houden. Het gaat niet zozeer om de functie of het werk (Jezus was verbaasd over het geloof en overtuiging van de Centurio (Mattheüs 8 vers 5 – 13) nee volgens mij gaat het erom hoe de mens in het leven staat. Hoe leeft hij, en hoe gedraagt hij/zij zich? Wie of wat volgt hij/zij na? Zal ik eens een goed houvast geven?

Jesaja 1:17 (NBV)

… Vermijd alle kwaad (17) en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Het is mijn innige overtuiging dat defensie hét instrument in handen van onze regering is die dit werk kan en moet uitvoeren. Het is onze plicht!

Niet alleen voor de veiligheid van ons eigen volk maar zeker ook voor hen die zelf niet in staat zijn om recht te krijgen. Vele jaren geleden was ik in Taizé en toen liep ik met de vraag rond: “Kan ik mij als Christen wel bezig houden met defensie?” Er was uitgerekend in die week een workshop georganiseerd over internationale veiligheid, solidariteit en recht doen! De persoon die de workshop gaf was een zeer hoge Franse ambtenaar. De belangrijkste adviseur van President Chirac op het gebied van internationale veiligheid en defensie. Hij gaf aan dat het een Christelijke taak is om het, ten allen tijde, op te nemen voor de vrijheid, veiligheid en welzijn van anderen. Het goede te doen, en vrede na te streven.

Dit was voor mij een hele motiverende workshop. Sindsdien ben ik mij meer en meer gaan verdiepen in defensie en internationale veiligheidsvraagstukken. Het is mijn overtuiging dat Nederland de beschikking moet hebben over een sterke stabiele en goed uitgeruste krijgsmacht. Alleen dan zijn wij in staat om anderen te helpen. Je kunt ook alleen maar geven, als je iets hebt om uit te delen.

Uitgangspunten voor DutchForce21
Mijn perspectief is dat van een Christen… met respect en waardering voor anderen, maar wel met een richting gevend geloof. In de loop der jaren heb ik zeer veel kennis, ervaring en inzichten opgedaan over alle mogelijke defensie gerelateerde onderwerpen. Ik ben breed belezen, en heb een nationaal en internationaal breed netwerk opgebouwd van (oud) militairen, ingenieurs, wetenschappers, journalisten en politici. Vanaf nu ga ik mijn kennis inzetten voor een “hoger” doel: het bloggen over (en) beschermen van dat wat echte waarde heeft.

Want hedendaagse politici lijken dat niet meer van belang te vinden…natuurlijk wel met woorden, maar hoe zit het dan in de praktijk?

Ik leg in mijn blog de nadruk op: Christelijke / Bijbelse uitgangspunten > zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar, zwakken helpen, weduwen en wezen bijstaan. Rekening houden met de natuur en milieu en een Christelijke visie op Europa.

Hierna volgen enkele bijdragen waarin ik het DutchForce21 Defensieconcept verder zal uitwerken en toelichten. (bekijk de indeling van het menu, en je krijgt wellicht al een idee!)