Tagarchief: beschermen

China to build South China Sea military base in waters claimed by Philippines and Vietnam

Dit zet wel aan tot denken, nietwaar? Ik ga hier in de toekomst meer aandacht aan besteden. Hou je vast!

China Daily Mail

Planned artificial island in South China Sea Planned artificial island in South China Sea

The following article was translated from Chinese media.

Sources say due to changes in the international situation and the need to resolve South China Sea issues, Chinese military have recently drawn up a plan to conduct reclamation at Mischief and Fiery Cross Reefs. The construction of the two artificial islands will serve the same purpose as a stationary aircraft carrier, but the strategic gains will be very big.

Mischief reef will be a fishery centre at the South China Sea to provide fishing and fish farming income enough to recover the construction costs so that the construction of the artificial islands will not be a financial burden on the state.

The artificial island at Fiery Cross Reef will be an unreplaceable military base with great strategic significance due to its location and size. Such a base will realise the value of the…

View original post 231 woorden meer

Advertenties

Sci Fi wishful thinking: Hi tech platforms vs Boots on the ground

In dit blog wil ik twee recente onderwerpen bespreken die mijns inziens veel met elkaar te maken hebben en uiteindelijk ook weer wijzen richting de tunnelvisie van Defensie als het gaat om hun focus op Hi technology (platform focus) Low on Boots on the ground (dwz manoeuvre eenheden met eigen escalatiedominantie).

De twee onderwerpen:

 1. De aanschaf van 1.667 Civiele Volkswagen Amarok DC 103kW ter vervanging van een deel van de huidige militaire standaard Mercedes-Benz 290GD en Land Rover Defender 110XD WW.
 2. Verkoop van 45 “overbodigeGill MR van Rafael Advanced Defense Systems (inmiddels opgenomen in de productlijn Spike) aan Finland.

Allereerst de observatie dat het niet gaat om extra toegevoegde capaciteit van (goedkope) civiele voertuigen waardoor de licht gepantserde militair gespecificeerde voertuigen elders binnen de organisatie gebruikt kunnen gaan worden. Nee het gaat echt om een vervanging. Goed materieel dat nog langer bruikbaar is (zeker de MB voertuigen) zullen worden afgestoten om vervolgens vervangen te worden door civiele standaard pickups.

De trend
Deze op zichzelf staande gebeurtenissen passen in een duidelijk zichtbare trend. Defensie bezuinigt op capaciteiten die nodig zijn om de manoeuvre eenheden gevechtskracht te laten genereren. Als men hier kritische vragen over stelt is het antwoord steevast: met airpower lossen we dit op. De luchtmacht zal met zijn Apache gevechtshelikopters en F-16 (en daarna de JSF) al de taken waarbij escalatiedominantie nodig is op zich nemen.  We houden infanterie manoeuvre bataljons over die vrijwel uitgekleed zijn als het om gevechtskracht gaat. En nu ook dus nog eens een aanslag op militair geschikte mobiliteit. Ik zie de volgende trends:

 • De focus verschuift van een volledig mobiel georiënteerde krijgsmacht naar een meer statisch georganiseerde krijgsmacht. Belang van hoogtechnologische kampementen met C-RAM bewaking, vliegvelden met dure faciliteiten tbv van de JSF( conditioneren van de boordcomputer onder 15 gr. C, Drone’s Gevechtshelikopters) met een kleine mobiele licht gewicht component die niet zozeer over eigen zware wapens beschikt maar in staat is om snel (hoopt men) luchtsteun etc aan te vragen.
 • Swarming lijkt door bovengenoemde focus een vergeten kind te zijn, of het is juist een reactie op de mogelijke swarming van tegenstanders. Maar is het dan de juiste reactie? (je terugtrekken achter relatieve veiligheid van ommuurde vestingen? Hoe zit het dan met logistiek? Kosten voor tankervliegtuigen etc.?
 • Men gaat er van uit dat men de toekomstige manier van inzetten al weet, men suggereert veelvuldig dat dog-fights tot het verleden behoren, dat directe confrontaties niet meer zullen plaatsvinden (tussen grootmachten c.q. reguliere staten) en dat oorlog voortaan schoon zal zijn.
 • Men suggereert in feite zelfs dat onze krijgsmacht ingezet wordt voor vredesmissies… en dat we dit doen, om democratie, orde en mensenrechten te bevorderen. (meisjes mogen naar school dankzij ons, politiemensen leren we verkeersbonnen uitschrijven etc. Tegelijk is duidelijk dat de (handels)positie (in de wereld voor onze Generaals, Politici en andere hoge ambtenaren) nog altijd het streven op de achtergrond is zowel voor hunzelf als voor ons land natuurlijk. En natuurlijk zijn er veel grondstoffen in Mali te halen. Net zoals in Irak, Afghanistan etc.
 • Verschuiving van eenheden en systemen van direct/volledig inzetbaar tbv het volledige geweldsspectrum naar slechts gedeeltelijk inzetbaar in een beperkt deel van het spectrum.
 • Het Airpower concept van de luchtmacht denkers lijkt breed uitgevoerd te worden as we speak. Dat concept is: Hi -technology (platform) Low on Boots on the ground…
 • Men lijkt zich over te geven aan de alsmaar stijgende kosten, en suggereert dat het er nu eenmaal bij hoort. Augustine’s law nr. 16 heb ik al vele keren aangehaald.

“In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one tactical aircraft. This aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3½ days each per week except for leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day.”

 • Aantallen eenheden, wapensystemen nemen af, terwijl de taken, verantwoordelijkheden en inzetfrequentie toenemen. Men suggereert vreemd genoeg regelmatig dat de hoogwaardige kwaliteit dit kan compenseren… Dit is natuurlijk maar gedeeltelijk mogelijk. Zelfs een JSF kan zich niet op twee of 3 plaatsen tegelijkertijd begeven. Numbers do matter!

Financieel gedreven én wishful thinking
Deze twee recente nieuwsberichten passen in een hele rij veranderingen die financieel gedreven lijken. Maar er is meer aan de hand denk ik. Zoals de kop van dit blog aangeeft is er, naar mijn bescheiden mening, binnen defensie een eenzijdige focus op Sci Fi wishful thinking. Deze focus is overigens bij alle krijgsmachtdelen breed zichtbaar. Men heeft een bepaalde visie op de eigen (gewenste) capaciteiten en daar zal koste wat het kost aan gewerkt moeten worden. Weg tanks, weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen… Weg gevechtskracht, mobiliteit en incasseringsvermogen.

De grondgedachte van deze tunnelvisie is dat onze technologische voorsprong zo groot is dat we gevaarlijke situaties met onze sensoren altijd tijdig zullen waarnemen en vervolgens dmv Airpower ten allen tijde onschadelijk kunnen maken.  Dat aan dit hoogwaardige technologische platform gefocuste concept …. Want meer is het in feite niet, voornamelijk aannames aan ten grondslag liggen wil men niet erkennen. Men spreekt dan ook altijd over de JSF en andere troetelkindjes alsof het al feitelijk bewezen is dat het altijd zo in de praktijk zal werken.  Maar om in de woorden van Steven Seagal te spreken:

“Assumptions are the mother of all fuckups.”

Vroeger, (nog niet zo lang geleden) was het argument toch…. als het voor oorlog geschikt is dan kan het ook vredesmissies uitvoeren?  Een uitgezonden battlegroup zou zich toch in principe volledig zelfstandig moeten kunnen redden en dus over voldoende gevechtskracht beschikken om dat gedurende een bepaalde periode te kunnen bewerkstelligen?

Enkele voorbeelden van aannames:

 • Stealth werkt nu, blijft de komende 10 á 20 jaar superieur en er zullen geen tegenmaatregelen plaatsvinden waardoor stealth achterhaald kan worden.
 • Nederlandse militairen zijn de afgelopen jaren nooit ingezet in situaties waarbij wapens met een groter bereik nodig waren, dus is het niet nodig.
 • Airpower kan 24/7 onder allen omstandigheden en te allen tijde escalatiedominantie genereren
 • Blijkbaar heeft men de aanname gedaan dat men met airpower even effectief en “goedkoper” de missies kan uitvoeren waarvoor inmiddels de alternatieven bij defensie zijn wegbezuinigd of zullen worden wegbezuinigd. (Weg tanks, Weg (merendeel) artillerie, weg spiksplinternieuwe Fenneks, CV90 en diverse andere systemen…)
 • De platformen zijn zo hoogwaardig en de sensoren zo goed dat we ten alle gewaarschuwd zullen worden en maatregelen kunnen treffen. Hoe zit dat bij een OPV op anti-piraterij missie indien die geconfronteerd blijkt te worden met een Zijderups raket?

Geen verdringingseffecten?
Het doel van het overbodig maken van diverse moderne (wapen)systemen is om geld te besparen. Men koopt daarvoor in de plaats nog duurdere systemen die op zichzelf echter veel minder presteren, niet over de gevechtskracht beschikt en niet in staat zijn in het gehele geweldsspectrum te opereren. We kopen er ook nog eens minder omdat er nu eenmaal bezuinigt moet worden. Het geld dat enerszijds bespaard lijkt te worden door (militaire capabele voertuigen te vervangen door civiele standaard voertuigen) wordt…. aan de andere kant met bakken over de schutting geworpen…

Heel vaak brengt men (dwz politici, ambtenaren en militairen) naar voren dat projecten als de JSF, JSS, Boxer (om wat meer dan één voorbeeld te noemen) geen verdringingseffecten tot gevolg hebben. Maar hoe moeten we die verdringingseffecten definiëren? Gaat het dan alleen om geld? Hoe noemen voorstanders (van deze projecten) het dat er geld bezuinigt moet worden, en dat daarom sommige capaciteiten worden opgeheven, gereduceerd of vervangen door civiel wapenpark) En dat tegelijk aan de andere kant diverse systemen koste wat het kost doorgevoerd moeten worden? (vergeet hierbij Augustine’s law 16 niet!)

Ik zie het verdringingseffect vooral in capaciteiten… want dan wordt de verdringing pas echt duidelijk.

Als de krijgsmacht nu al niet eens meer terreinwaardige gevechtswagens (zoals de LaRo en MB kan betalen… en daarom kiest voor civiele voertuigen… waar gaan we dan naar toe? Is het echt zo dat men denkt in de toekomst alleen nog maar met Airpower af te kunnen? Deze pickup lijkt weer een bewijs te zijn dat dit concept hoogtij viert…. Want vrijwel geen boots on the ground nodig… dus waarom zou je militaire terreinvoertuigen gebruiken als het ook civiel kan?

Het lijkt me relevant om enkele vragen als afsluiting te stellen. Wie de antwoorden weet mag het zeggen!

 • Hoewel de Amarok een goedkoop voertuig is, lijkt het hebben van een extra type voertuig tot extra kosten. Althans dit is normaal het argument om juist iets NIET te doen. (bijvoorbeeld een luchtmacht met twee typen gevechtsvliegtuig bijv. JSF + GripenE) De voertuigen komen erbij en zullen een deel van de voertuigen vervangen. Dus de oude en nieuwe voertuigen zullen allebei afzonderlijk een logistieke support lijn nodig houden. Waarom is het nu ineens wel rendabel?
 • Waarom worden de vrijkomende MB niet gewoon gebruikt tbv de overblijvende eenheden en de invulling van NATRES en 13e gemotoriseerde Brigade?
 • Ditzelfde voor de nu weg te bezuinigen/te verkopen Spike missile launchers, waarom niet behouden en (her)verdelen over resterende eenheden?
 • Hoe moet dat met de voertuigen (LaRo) van het Korps Mariniers? Die eenheden hebben namelijk nog altijd de behoefte om vanaf een landingsvaartuig het strand op te rijden. Daarvoor moet het dus door water kunnen waden. (90cm?)
 • In hoeverre past de aanschaf van deze civiele pickups en het afstoten van zo’n 45 Gill/Spike MR lanceerinrichtingen in het concept dat men voor de Future Force (Landstrijdkrachten) aan het uitdenken is? (Andere afstotingen natuurlijk ook niet vergeten…)

Nationaal Territoriaal Commando – Nationale functie

De rol van Defensie in de bescherming van het Nederlandse grondgebied en de ondersteuning van het Nederlandse gezag (provinciale, gemeentelijke autoriteiten) Politie, Brandweer, Ambulancediensten etc.) lijkt een soort van tweederangs taak. Niets is minder waar. Uiteindelijk is de hoofdtaak van Defensie het beschermen van de inwoners, de belangen van ons land en volk. Daarom kies ik er voor om ook deze taken en organisatie van Defensie tegen het licht te houden.

De krijgsmachtdelen zullen, zoals gezegd, verantwoordelijk zijn voor het gereedstellen van compleet uitgeruste en getrainde operationele eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gedetacheerd bij het Gezamenlijk Operationeel Commando(GOC) voor expeditionaire operaties of bij het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) voor nationale taken. Na de uitvoerige blogs over de (benodigde c.q. gewenste) expeditionaire capaciteiten van de krijgsmacht volgt  in dit blog een uitwerking van de nationale capaciteiten en organisatie> tenminste als het aan DutchForce21 ligt.

Organcompleet DutchForce21

Nationaal Territoriaal Commando
Het NTC is verantwoordelijk voor alle nationale inzet waaronder KMar, Kustwacht bijstand aan civiele autoriteiten. Het NTC zal worden ingericht om optimaal samen te kunnen werken met nationale, provinciale en lokale overheden, politie, brandweer en ambulance diensten. In gewone dagelijkse situaties zal het NTC ondersteunend en dienstverlenend zijn ingesteld. Echter, het NTC biedt de mogelijkheid om in geval van nood, nationale crisis, ramp of (God verhoede: oorlog) op te schalen en eventueel de coördinatie van de civiele autoriteiten over te nemen. Het NTC krijgt voor de uitvoering van haar taken de beschikking over een aantal basiscapaciteiten. Daarnaast zullen waar nodig, gedurende langere of kortere periode door de KMD gereed gestelde eenheden ter beschikking van het NTC kunnen worden gesteld.  Het NTC beschikt over een aantal Nationale componenten, en een viertal Regionale Militaire Commando’s (RMC). Eerst de Nationale Component.

Taken

 • Coordinatie van dienstverlening aan civiele overheden en hulpdiensten
 • Bewaking en bescherming luchtruim en Exclusieve Economische Zone (kustwacht en wachtschip functie)
 • In geval van grote crisis of oorlog verantwoordelijk voor bescherming en integriteit van Nederland (homeland security)
 • Beveiliging van objecten, bescherming van locaties
 • Begeleiden van militaire transporten en kolones door Nederland
 • Inzet van Nationale Reserve eenheden

GripenENL

Hoofdkwartier NTC
In dit hoofdkwartier (HKNTC) is de staf en enkele ondersteunende eenheden van het NTC gevestigd. De staf is verantwoordelijk voor de aansturing van de nationale componenten, de vier RMC’s en de eventuele aanvraag en aansturing van eenheden die vanuit de KMD worden gedetacheerd. Het hoofdkwartier zal tevens beschikken over een All Sources Inteligence Cell NTC (ASIC NTC) een detachement van de MIVD. Ook kan de Commandant NTC beschikken over een Special Forces groep, van de KMAR en eventuele andere eenheden. Waar nodig kan er overigens direct contact zijn tussen het hoofdkwartier van de RMC en eventueel toegevoegde eenheden. Om een volledig beeld te krijgen wat er rondom Nederland gebeurd zal het HKNTC de beschikking krijgen over middelen om direct contact, informatie en bevelvoering over Quick Reaction Alert (QRA) vliegtuigen, Maritieme Patrouillevliegtuigen, Kustwachtvaartuigen etc. De aansturing van dergelijke missies zullen dan ook vanuit het HKNTC worden aangestuurd. De KMD zijn slechts leverancier van mens en materieel.

Koninklijke Marechaussee
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat de KMAR zal worden geïntegreerd in het NTC. Nee DutchForce21 gaat zelfs nog verder. De Staf van de KMAR zal de basis vormen voor het NTC en de uitvoering van nationale operaties. De KMAR heeft tenslotte de meeste ervaring op dat gebied en is voor 80% (schatting) voornamelijk bezig met dergelijke taken. De Staf van de huidige KMAR zal dus gebruikt worden voor de vorming van  het NTC. De overige eenheden en taken van de KMAR zullen blijven bestaan. Varende eenheden zullen worden ondergebracht bij de kustwacht.

Kustwacht in Nederland en de overzeese gebiedsdelen
De kustwacht in Nederland en de overzeese gebiedsdelen zullen worden toegevoegd aan het NTC. Op lokaal niveau zullen enkele van de Regionale Militaire Commando’s(RMC)  kustwacht onderdelen in de organisatie krijgen. Hierin zijn de RMC’s  dus op maat gemaakt voor de omstandigheden waarin de regio zich bevind. De Koninklijke Marine zal vanuit haar Green Water capaciteit beschikken over:

Netherlands Coastal Operations Command (NLCOC)  

 • ·         Mobiele staf: Coastal Operations Squadron

 • ·         4 OPV’s Holland klasse (aangepast aan nieuwe taken)

 • ·         huidige 10 Alkmaar klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en in de toekomst (hopelijk) nieuwe multifunctionele vaartuigen.

 • ·         De Amfibische Bootgroep zoals omschreven onderaan dit blog: Zeestrijdkrachten

   

strb2010_20100224_1563248721

De Koninklijke Luchtmacht levert diensten op het gebied van Helikopters en Maritieme Patrouillevliegtuigen en zal daarvoor volledig uitgeruste en getrainde toestellen leveren:

Transport Heli Wing
298 TH Squadron          Gilze Rijen        16 Chinook
299 TH Squadron          Gilze Rijen        16 NH90 TTH
300 TH Squadron          Gilze Rijen        16 NH90 TTH (opleiding)

Gevechts Heli Wing
301 AH Squadron         Gilze Rijen        12 AH-64D Apache + 4 LSH
302 AH Squadron         Gilze Rijen        12 AH-64D Apache + 4 LSH
303 AH Squadron         Ft. Hood / USA    12 AH-64D Apache + 4 LSH (opleiding)

Maritieme Heli Wing
305 MH Squadron         De Kooy          16 NH90 NFH
306 SM Squadron         De Kooy          4 NH90 SMH + 6 LSH-SM + 6 NUAS

320 Tactical Patrol Squadron          Eindhoven        6 SC130J (MPA ) / 6 KC130J / 4x harvest HAWK

C130J MPA conversion

Regionale Militaire Commando’s
Vanwege bezuinigingen zijn in het verleden vele capaciteiten wegbezuinigde en vreemd genoeg direct verbonden aan de operationele eenheden. Bijvoorbeeld het feit dat de expeditionaire Brigade hoofdkwartieren verantwoordelijk zijn voor regionale aangelegenheden is een vreemde zaak. Wat als er een ramp gebeurd en het expeditionaire brigadehoofdkwartier is van huis?

Regionale taken defensie

Hoe kan het dat bijvoorbeeld de Commandant 11e Luchtmobiele Brigade verantwoordelijk is voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, terwijl ze hun eenheden niet ter plekke hebben maar in Schaarsbergen en Steenwijk( met uitzondering van het NATRES bataljon)? Wat bezuinigt men nu werkelijk door deze oplossing? In DutchForce21 kies ik voor duidelijke structuren en ook herkenbaarheid van de krijgsmacht in het land. Lokale aanwezigheid is dus wel degelijk van belang.

Het Nationaal Territoriaal Commando zal bestaan uit vier regionale militaire commando’s.

a.            RMC Zuid – Zeeland / Noord-Brabant / Limburg

b.            RMC Noord – Groningen / Friesland / Drenthe / Overijsel

c.            RMC Midden – Noord-Holland / Zuid-Holland / Utrecht / Flevoland / Gelderland

d.            RMC Caribisch Gebied (RMC CARIB)– Aruba / Curaçao / BES eilanden

De RMC’s zijn bedoeld om alle ondersteuningstaken van civiele autoriteiten te coördineren en uit te voeren. Daarvoor hebben de RMC’s in de eerste plaats een eigen kleine staf ter beschikking en beschikt ieder RMC over een NatRes bataljon van zo’n 500 tot 750 reservisten.

Voor speciale bijstand kunnen tijdelijk ook operationeel eenheden worden toegevoegd, van CLAS, CLSK of CZSK.

NATRES of Nationale Garde?
Op dit moment zijn de NATRES bataljons toegevoegd aan de Expeditionele uitzendbare brigade hoofdkwartieren van de landmacht. Dit heeft wellicht voordelen dat deze eenheden gemakkelijk kunnen oefenen met de operationele infanteriebataljons. De keerzijde is echter dat men in de  praktijk hele andere taken heeft. En de uitvoerende commandant tegelijkertijd vooral zijn operationele brigade moet aansturen. Binnen DutchForce21 kies ik voor volledig modulaire aanpak waarbij de brigade niet langer administratief en logistiek verantwoordelijk is voor de aansturing van eenheden. Het is zelf een modulaire eenheid bedoeld om andere eenheden in het gevecht operationeel aan te sturen. Alle eenheden worden dan ook losgekoppeld en dus ook de Nationale Reservebataljons. Deze eenheden worden toegevoegd aan de RMC’s. Er zullen dan ook vier NATRES bataljons operationeel zijn. Het NATRES Bataljon van het Caribisch Gebied zal opgebouwd zijn door de huidige milities te versterken zodat zij minder afhankelijk zijn van Nederlandse infanterie eenheden. Alle NatRes bataljons zullen ook over betere wapensystemen en voertuigen beschikken dan nu het geval is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een voertuigenpool. Ook zal er speciale aandacht besteed worden aan betere ondersteunende (zware) wapens.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij RMC CARIB, waarbij ook de kustwacht, het wachtschip, helikopters en andere onderdelen zijn geïntegreerd. Het commando CCARIB zal dan ook worden omgevormd tot RMC CARIB.

Materieel Verwerving door macho mannen; deel 2

Gisteren behandelde ik het Project Groot Pantser Wiel Voertuig met als ultiem eindresultaat: de Boxer. vandaag ga ik dieper in op het kleine broertje (of zusje) van die grote en (te) zware bakbeest, de Fennek. Overigens geloof ik heust wel dat de Fennek voldoet aan de eisen, tenminste in de verkenningsrol… waar het voor bedoeld is. Het is een goed product… alleen was het de prijs waard?

Tweede voorbeeld: Fennek
Met enige verbazing volg ik het hele project Kleine Pantserwiel Voertuigen waarbij de belangrijkste vraag is, Wat als? Was het eerst nog de bedoeling dat het Groot Pantser Wielvoertuig vrijwel alle taken van de verouderde YPR en M577 versies zou gaan overnemen, al snel (2000) bleek de Fennek deze taken ook te kunnen volbrengen. Terwijl in eerdere stukken van de toenmalige staatssecretaris stond dat andere voertuigen dan de Boxer niet aan de gewenste (technische en veiligheids)eisen voldeden. Dit was toen nog reden voor het DMO en de staatssecretaris om zonder opgave van reden het voorstel van de Zwitserse firma Mowag (via RDM) af te wijzen. Deze afwijzing is volgens mij mede veroorzaker van het faillissement van deze firma geworden, met als gevolg een verlies aan kennis en arbeidsplaatsen in de defensie-industrie. Overigens is de Piranha V inmiddels door de Britten verkozen boven het Boxer programma waar zij eerst in participeerden. De opgedane ervaringen in Irak en Afghanistan hebben hen doen besluiten zich terug te trekken uit het Boxer project, waar eerder Frankrijk zich al uit terugtrok.

PWV BoxerLandmachtdagen2009Teil3080

Lees verder

Materieel Verwerving door macho mannen!

De bezuinigingen op defensie zijn niet goed, dat heb ik al vaak gezegd. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat ook bij Defensie een verkeerde “cultuur” leeft. Een in zichzelf gekeerdheid. Een krampachtige drive om dingen erdoor te krijgen zoals “zij” dat willen… want wat weet de buitenwereld er van af? Dit zien we ook bij veel materieel verwervingsprojecten. Waarvan de JSF het bekendste en actueelste voorbeeld is. Hierna volgt deel één van een tweeluik… Boxer en Fennek.

Landmachtdagen2009Teil3080 SHIP_Supply_Dutch_JSS_Diorama_lg

Ik heb me zo vaak geërgerd aan de gemaakte keuzes van de afgelopen jaren. Materieelprojecten waarbij ik onwaarheden aantrof in brieven aan de Tweede Kamer, waarbij er duidelijk favoriete systemen (JSF, Boxer, Fennek, JSS) waren en waarbij de alternatieven bij lange na niet de kwaliteit zouden kunnen leveren als de favoriete kandidaat.  Feiten over alternatieven verdraaid en vertekend. Analyses waarbij gemaakte keuzes werden gebracht als externe factoren waarmee men geconfronteerd werd. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de JSF. Maar ook andere voorbeelden zijn mogelijk:

Lees verder

Maritieme krijgsmacht: van levensbelang!

Onze historie en onze toekomst
Alle studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar het nut en noodzaak van Defensie zijn het er wel zo’n beetje over eens: Nederland is de 16e handelsmacht in de wereld. We zijn dat voornamelijk omdat wij als geen ander land de wereldzeeën bevaren, goed zijn in het bouwen van havens en andere infrastructuren en gewoon goede handelaren zijn.  Dat zijn we altijd al geweest….

Eendraghtdereu_10

Dit kenmerk heeft ook een groot nadeel (want ieder voordeel heb zijn nadeel….) onze afhankelijkheid van de zee, van vrije handel overzee over grote afstand is zeer groot. Wij verdienen voor meer dan 80% onze boterham in afhankelijkheid van de zee.. één blik op het bijgevoegde kaartje zou al voldoende realiteitszin kunnen geven en besef van wat dat voor ons als land betekend.

international-maritime-route

In dit kaartje zijn de Sea Lines of Communication (SLOC) heel duidelijk zichtbaar, inclusief de zogenaamde choking points. Deze locaties zijn van fundamenteel belang voor de wereldwijde doorvoer van goederen. Dit zijn plekken als Gibraltar, Rotterdam, Suez, Hormuz en Malacca (strait). Als er op die plekken opstoppingen komen, of er is piraterij – of nog erger – sprake van oorlogshandelingen. Dan heeft dat voor ons als land direct gevolgen. Niet alleen financieel. Er zal dan sprake kunnen zijn van het niet langer beschikbaar zijn van brandstoffen, grondstoffen, voedsel schaarste, Maar ook belangrijke onderdelen voor machines en voertuigen zullen beperkter beschikbaar zijn, puur omdat wij die dingen niet meer zelf kunnen (of eigenlijk willen) maken.

Lees verder

Luchtstrijdkrachten – vervolg

In dit tweede deel over de Luchtstrijdkrachten werk ik de behoefte aan soorten eenheden en materieel uit. In het derde deel van deze serie over de luchtstrijdkrachten zal ik de ORBAT uitwerken zoals ik dat ook voor de landstrijdkrachten heb gedaan.

Multirole gevechtsvliegtuigen
De vier squadrons dienen vanaf twee Main Operating Bases (MOB) te opereren (Volkel en Leeuwarden) zodat er een optimale flexibiliteit is en enige reserve capaciteit. De gevechtsvliegtuigen van het CLSK dienen Multi Role te zijn en geschikt voor: luchtverdediging, Combat Air Support, Verkenning , Sea / Area Denial, aanvallen van High Value Targets en SEAD/DEAD operaties. Voor de uitvoering hiervan dienen de toestellen te beschikken over moderne sensoren, AESA radar, IRST, datalinks en de mogelijkheid om moderne bewapening mee te voeren. Bijvoorbeeld een te ontwikkelen Anti Radar variant van de Meteor.   Het CLSK dient dan ook de beschikking te krijgen over een gevarieerd wapenaanbod. Meteor BVR missile, IRIS-T of SidewinderX WVR, SDB, Taurus KEPD etc.

air_jas-39_weapons_options_eskil_nyholm_lggripenngload1ok

1e Fighter Wing            Volkel
311 TF Squadron          Volkel               18 Gripen (operationeel gebruik 12x?)
312 TF Squadron          Volkel               18 Gripen (operationeel gebruik 12x?)

2e Fighter Wing            Leeuwarden 
321 TF Squadron          Leeuwarden      18 Gripen (operationeel gebruik 12x?)
322 TF Squadron          Leeuwarden      18 Gripen (operationeel gebruik 12x?)

GripenFARP

Lees verder