DutchForce21 verkiezingsprogramma 2017 – 2021

Dames en heren, het is weer verkiezingstijd. De mooie woorden…. En bijbehoren beloftes van de politici vliegen ons weer om de oren. Hele bossen zijn weer verbruikt om papier te maken voor alle verkiezingsprogramma’s en promotiematerialen en 15 maart is het dan zover. DF21 doet dit jaar niet mee aan de verkiezingen. Ik heb het natuurlijk veels te druk met andere zaken, dat is ook gelijk mijn excuus voor het feit dat mijn laatste blog dateert van 2 mei 2016. Er is in de tussentijd veel gebeurd, Meer en ander werk, veel reizen…. en ik ben opnieuw vader geworden van een prachtig meisje… en mn zoontje van bijna 3 is er erg trots opJ.

Maar een verkiezingsprogramma is voor DF21 natuurlijk zo gemaakt. Wel een nood vooraf: Ik heb de tekst voor deze Defensie ”paragraaf” van dit fictieve verkiezingsprogramma expres niet geschreven als onderdeel van een echt programma. Waarom? Omdat ik nou eenmaal zo schrijf, maar ook omdat ik dan extra duidelijk kan uitleggen wat ik bedoel en waarom ik schrijf wat ik schrijf.

 

Deel 1: DutchForce21 – Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Deel 2: DutchForce21 – Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met een maritieme focus

Deel 3: Stemadvies – voor wie de waarde van Defensie inziet!

DutchForce21

Internationale veiligheid: randvoorwaarde voor een bloeiend land

Inleiding

Internationale veiligheid zou tijdens deze verkiezingen één van de belangrijkste thema’s moeten zijn. Want als een regering van een land niet in staat is om dit thema op een adequate manier vorm te geven dan hebben alle andere thema’s nauwelijks zin. In vredestijd, onder normale omstandigheden zal dit niet het eerste zijn waar een burger zich druk over maakt. Dan is het de zorg, werk, justitie, wegen en economie. Logisch, maar tegelijk is dat een valkuil gebleken voor de regeringen van Nederland die de afgelopen 25 jaar onafgebroken hebben bezuinigd op de Nederlandse defensie.  De krijgsmacht is compleet uitgehold en niet langer in staat om haar werk, naar behoren, te doen. We merken hier nauwelijks iets van omdat er, God dank, geen oorlog is waar we echt direct iets van merken. We hebben de afgelopen jaren onze militairen uitgezonden zien worden naar Irak, Afghanistan, Mali en diverse andere missies, dus wat kan er nu zo enorm mis zijn?

Eendraght
Onze veiligheid niet in onze eigen handen

Nederlanders hebben altijd al alle wereldzeeën bevaren en handel gedreven zo wijd de wereld strekt. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. Concordia res parvae crescunt, wapenspreuk van de Verenigde Zeven ProvinciënWereldwijd gaat 95% van de handel overzee. Maar ook de meeste dreigingen voor ons land, en het continent Europa waarop wij leven komen daardoor overzee.  De meeste mensen denken gelijk aan Rusland en de oorlog in Syrië en de grote hoeveelheden vluchtelingen tot gevolg. De meeste media en politici evenzogoed leggen echter de vinger vrijwel nooit op de echte pijnpunten…. Of gevaren voor ons land en Europa. De Russen zijn actief in het Noordpool gebied en de Oostzee. Aan de Middellandse zee staan diverse landen in brand of is er een enorme druk van  (veelal economische) vluchtelingen op de grenzen van Europa. Beide ontwikkelingen zijn in volle gang en de huidige Nederlandse regering en haar Europese tegenhangers hebben hier geen adequaat antwoord op.  Waar we eigenlijk onze regeringsleiders nauwelijks over horen zijn de gevaren die uitgaan van Turkije en China. Naast een assertievere houding van Rusland in het Noorden en Oosten zien we ook een nieuw dictatoriaal regime de kop opsteken in de vorm van Turkije. Turkije wat ilegaal aanvallen uitvoert op onze bondgenoten, die strijden tegen IS,  in Irak en Syrië. Turkije dat nog altijd een deel van Cyprus bezet en dat met grote regelmaat de territoriale wateren en het luchtruim van de EU (Griekenland) binnendringt. DF21 zal dan ook om de veiligheid van Nederland en de EU te vergroten er aan werken om Turkije uit de NAVO te zetten en de EU-toetredingsonderhandelingen per direct te staken.(Teken de petitie!)

De bondgenootschappen waar wij deel van uit maken functioneren niet zoals ze horen. De EU zegt zich te baseren op “Europese waarden” [i]maar is in de praktijk, zoals gebleken tijdens de Turkije-deal, zeer selectief met het toepassen van die waarden. De EU is ook meer bezig met Economisch (wan)beleid en het behartigen van de belangen van grote internationals en andere lobbyisten. De EU is militair als bondgenootschap momenteel niet tot veel in staat. De NAVO is operationeel goed in staat tot het uitvoeren van operaties maar de leiding daarvan is in handen van de Verenigde Staten. Dit bondgenootschap heeft daardoor meer de vergelijking met middeleeuws keizerrijk dat ondersteunt wordt door een groot aantal volgzame vazalstaten. Vazalstaten zijn landen die overwonnen zijn en als land mogen blijven bestaan, maar wel belastingplichtig zijn en troepen moeten leveren voor oorlogen naar gelang de overwinnaar dat nodig acht.

“DF21 zal nooit de houding van Rusland en Putin verdedigen, maar wat  wel opvalt is dat men Rusland niet gelijk behandeld als een land als Turkije. Terwijl de vergelijking in vrijwel alle gevallen opgaat. (van de neoliberale hobby “ LGBT-rechten”  als de dreiging die van het land uitgaat naar minderheden en vrijwel alle omringende landen. “

 

De NAVO is en blijft het bondgenootschap waar Nederland primair op mag vertrouwen. Het is echter wel zo dat de Verenigde Staten stelselmatig misbruik hebben gemaakt van hun “leidende” positie en daar veel onheil in de wereld mee hebben aangericht. De veel gebruikte term dat de Verenigde Staten ons niet langer zal beschermen of dat Europa zijn eigen broek op moet houden ben ik het helemaal mee eens… maar dan wel volgens onze eigen voorwaarden en niet langer als geknechte vazalstaten. De militaire tak van de EU dient binnen de NAVO dan ook een meer gelijkwaardigere partner te worden van de Verenigde Staten. Nederland kan als onderdeel van dit EU-team zich specifiek richten op de zaken waar zij goed in is. De afgelopen jaren zijn er diverse samenwerkingsverbanden gestart die allemaal voortkwamen uit de drang om te bezuinigen. Slechte motivatoren  om een efficiënte en goed werkende krijgsmacht op te bouwen. Waar mogelijk zal DF21 deze samenwerkingsverbanden stoppen of ombouwen naar een meer vruchtbare samenwerking.

Actiepunten

 • De Nederlandse regering zal zich er voor inzetten om het publiek duidelijk te maken dat internationale veiligheid een voorwaarde is voor een vrije en vreedzame maatschappij.
 • De Nederlandse regering zal de komende regeer periode komen met een Nederlandse “Grand strategy” en deze passen in een “Europese Grand Strategy”.
 • De Europese Grand strategy beoogt een samenwerking aan te gaan tussen soevereine landen, zonder volledige integratie maar met als doel om de veiligheid van het continent Europa gezamenlijk te beschermen.
 • Omdat DF21 significant gaat investeren in de versterking van capaciteiten en gevechtskracht zullen de door bezuinigingsdrift aangegane samenwerkingsverbanden worden teruggedraaid. Nederlandse eenheden zullen niet geïntegreerd worden eenheden van andere landen. Wel zal de Nederlandse krijgsmacht beter in staat zijn om in plug&play coalities aan te sluiten of leidende posities uit te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van maritieme taakgroepen of (EU/NAVO) battlegroups.
 • Diverse materieelinvesteringsprojecten zullen worden herzien of waar mogelijk terug gedraaid. In sommige gevallen kan dit betekenen dat Nederland haar verlies zal moeten nemen door de reeds uitgegeven bedragen / aankopen. Deze systemen zullen worden verkocht, geruild (met het bewuste PvdA HAMER-bonnetje) of indien mogelijk zo effectief mogelijk te worden ingezet.
 • Nederland zal er aan werken om Turkije uit de NAVO te verwijderen en de toetredingsgesprekken tussen de EU en Turkije te staken.

 

Welvaart en dreiging

Nederland is een van de welvarendste landen in de wereld. Het is ook één van de landen die daardoor ook wereldwijd belangen te behartigen, en zo nodig te verdedigen heeft. DF21 heeft echter wel helder dat de belangen die tot nog toe door de neoliberale elite van Nederland, de EU en de Verenigde Staten behartigd werden slechts ten gunste van enkelen zijn gekomen. Naast deze belangen is er ook gewoon de noodzaak om ons land… en het continent (Europa) waarop wij leven te verdedigen, een belang waarvan de linkse politici de noodzaak niet zo van inzien.  De (economische) belangen van Nederland, zijn overigens direct verbonden met de vrede en veiligheid in de wereld. Ik heb het dan niet over het beginnen van een oorlog met landen waarvan de regering ons niet zo aanstaat en ons geen handelsdeals gunt… Nee: bedenk bijvoorbeeld de afhankelijkheid die wij hebben als zeevarende natie van de wereldzeeën en de chokepoints op de Snelwegen van de wereldzeeën. De Sea Lines of Communication (SLOC).

DF21 is niet “een partij” die voorstander was van de invasie in Irak, Afghanistan en nu in Mali. Want als men het voor die landen over heeft om mens en materieel op te offeren… om in die landen (onze) democratische (en vooral Neo-liberale c.q. imperialistische normen en waarden te brengen…. waarom dan in zoveel meer landen niet datzelfde doen? Kortom, DF21 gelooft niet in dergelijke operaties. Wel zouden Westerse “rijke” landen, zoals Nederland, er goed aan doen, om er voor te zorgen dat het continent  Afrika geholpen wordt met een structurele opbouw. Waarom? Al zou je het niet WILLEN doen om “mensen te helpen” dan zou je het uit eigen belang moeten willen doen.

Afrika

threats to europe

Het grootste gedeelte van de mensen die via Spanje en de gevaarlijkere oversteek (dan die van Turkije naar Griekenland) via Malta en Italië Europa proberen te bereiken zijn Afrikanen …. Die op zoek zijn naar een beter leven. Het rapport verkenningen van Defensie uit 2008 sprak er al over. De woestijnen in Afrika rukken op en de oorspronkelijke bewoners trekken weg, vooral door verkeerd gebruik van de landbouwgronden (om maar zoveel mogelijk te produceren) De mensen trekken weg naar de steden en kustgebieden… waar grote krottenwijken ontstaan rondom steden… zonder alle benodigde faciliteiten en infrastructuur. Een uitzichtloze plek om te wonen. Neem het die “jongeren” eens kwalijk dat ze de oversteek voor hun familie proberen te maken. Wij hebben hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid.. onze mobieltjes gebruiken schaarse grondstoffen die veelal in conflictgebieden worden gewonnen. Veel van de landen in Afrika waarvan de bevolking nauwelijks voldoende voedsel heeft produceert voedsel voor de export tegen bodemprijzen. Kortom de vraag is botweg, willen wij die arme, veelal ongeschoolde economische vluchtelingen, met andere gewoontes, met andere gebruiken en religieuze overtuigingen naar Europa laten komen.. of willen wij hen helpen in hun eigen habitat een betere, rechtvaardigere maatschappij op te bouwen met wederzijds respect? Voorwaarde hiervoor is overigens dat Nederland en Europa stopt om dealtjes te sluiten met corrupte en dictatoriale regimes in Afrika  het Arabische schiereiland en het Midden-Oosten… nou ja eigenlijk wereldwijd.  Een dergelijk rechtvaardig en realistisch beleid van hulp.. met wederzijds respect en rechten en plichten voor beide partijen staat in schil contrast met de huidige manier van de Neo-liberale elitaire politici van onze landen en onze Europese Commissie. De dames en heren “neoliberale” politici in Nederland en diverse andere Westerse landen hebben andere plannen. Men brengt hun dadendrang als pure “naastenliefde” maar ondertussen zijn het niet meer dan politieke ideologieën.  Neem bijvoorbeeld de “She deciides” actie van onze Minister Ploumen. Beseffen we wel met zijn allen wat wij wereldwijd voor een onrecht aanrichten.. alles vanuit “ons” eigen superieure perspectief bekeken? Een advies,  bekijk dit filmpje dan eerst maar eens: “The Dictatorship of the Wealthy Donor” Obianuju Ekeocha, President of Culture of Life Africa.

Wat heeft dit met de verkiezingen of met Defensie te maken? Wel het is de cultuur waarin wij leven, de politieke ideologieën die spelen en die uiteindelijk er voor zullen zorgen dat er oorlogen ontstaan, waarin wij… zogezegd de “good guys” zijn… terwijl we dat in werkelijkheid misschien eigenlijk toch niet zijn.  Bij alles wat wij als land doen zouden we anderen als volwaardig (partner) moeten zien en behandelen. Maar dit wil ik benadrukken, vredesmissies en opbouwtaken zijn een secundaire rol van de krijgsmacht.

In de eerste plaats defensie(f)

Onze krijgsmacht is niet bedoeld om als vredesmacht te functioneren. Ik begrijp dat sommige Generaals en Admiraals dat niet met mij eens zijn. Zij zijn blijkbaar nog bezig met de voorbereidingen van de laatste oorlog (Uruzgan/Kunduz type) en daarvoor schaffen zij systemen aan die slechts voldoen voor vredesmissies. Of de Generaals en Admiraals zijn gek op “hightech toys.. for boys (and girls) en spenderen een groot deel van het “investerings” budget.. en het “exploitatie” budget om die “natte” dromen waar te maken. En daarmee verwaarlozen deze Generaals, Admiraals en hun politieke bazen de algemene gevechtskracht van de krijgsmacht. De krijgsmacht is in de eerste plaats het middel dat de regering in kan zetten om de belangen van het land te behartigen. Zij wordt ingezet om de territoriale en bondgenootschappelijke grenzen te beveiligen en indien nodig de integriteit te beschermen.  Vrede en veiligheid en handelsbelangen overlappen elkaar.

Geopolitieke analyse

Maar laten we nu kijken naar wat actuele en feitelijk gegevens van de wereld om ons heen… Want als we, op een rationele manier, de wereld in ogenschouw nemen dan vallen enkele dingen op:

 • 70% van de wereld is water
 • 95% van de wereldhandel gaat over zee
 • 49% van de wereldhandel in olie moet langs de 7 belangrijkste chokepoints[i]
 • 21 van de 28 mega steden die de wereld teld zijn binnen 100km van de zee gelegen[ii]
 • 50% van de wereldbevolking leeft binnen 100km van de zee[iii]
 • 95% van de internationale communicatie gaat door onderzeekabels op de bodem van de zeeën en oceanen.
 • Dagelijks zijn er zo’n 23.000 schepen onderweg!
BZUr0IbCEAEB-JH
Wordwide trade and the use of SLOCS

 

DF21; Een nieuw plan voor de Nederlandse krijgsmacht

Als het doel is van een krijgsmacht om vredesmissies uit te voeren, dan is er inderdaad niets aan de hand. Echter,  als het doel van een krijgsmacht is om de grondwettelijke taken uit te voeren dan komen doel en en middelen niet met elkaar overeen. Laten we ook wat verder inzoomen op de meer recente situatie van ons maritieme kunnen:

 • Positie op de ranglijsten: 5e exportland[i] / 7e Importland[ii] /
 • Toegevoegde waarde Maritieme sector voor Nederland[iii]
 • Havens hoog op de wereldranglijsten[iv] Europa: Rotterdam 1e Amsterdam 5e / Wereld: Rotterdam 5e
 • Offshore en maritieme bouwbedrijven worden gevraagd voor de moeilijkste en uitdagendste projecten. Van het bovenwater halen van een gezonken Russische nucleaire onderzeeboot tot het uit de grond stampen van nieuw land.
 • Scheepsbouw van ongekende kwaliteit Nederlandse scheepswerven bouwen geweldige en kwalitatief hoogwaardige schepen voor klanten wereldwijd tegen een zeer redelijke prijs.

Bovenstaande lijstje is niet zomaar bedoeld om even de maritieme sector op te hemelen. Nee het laat zien dat we als land ergens goed in zijn. Dit is één van de kenmerken die ons uniek maakt. Die ons op dit gebied een trede hoger zet dan andere landen.

In het volgende deel volgt een verkorte samenvatting van het plan DF21.

[i]eerbied voor de menselijke waardigheidvrijheiddemocratiegelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s