Zeestrijdkrachten

In het vorige blog ben ik ingegaan op de noodzaak om de gehele krijgsmacht te heroriënteren naar een maritieme krijgsmacht. Nederland heeft vanwege haar afhankelijkheid van de zee een groot belang bij een marine die beschikt over voldoende goed uitgeruste marineschepen. Maar zoals gezegd draait het bij DutchForce21 om de gehele krijgsmacht. Ieder krijgsmachtonderdeel draagt bij aan de maritieme focus, zonder de andere dimensies uit het oog te verliezen.  De huidige trend van joint operaties, zoals dat nu bijvoorbeeld al voor de Afrikaanse kust plaatsvindt, zal worden voortgezet.

!Voor de duidelijkheid, toegevoegde plaatjes zijn indicatief, ter illustratie van het concept!

BYdoVTWCYAA_WD7

Joint Force enablers: Lucht en Land
De overige krijgsmachtdelen zullen nog verder worden ontwikkeld om maritieme en amfibische operaties uit te voeren en te ondersteunen. Te denken valt aan:

  • Marinisering[i] van transport- en gevechtshelikopters

823311-mrh90AW109DVD-393-1

  • Huidige zware helikopters, op den duur, vervangen door maritieme helikopters
  • Samenwerking met bondgenoten die zware maritieme helikopters gebruiken (EH101=GB, IT; CH53 D; S92= N +(D))

Picture 789

  • Aanschaffen van multirole transportvliegtuigen met  Maritieme Patrouillecapp

C130J MPA conversion

  • Geschikt maken van gevechtsvliegtuigen met Sea Control / Sea Denial capaciteit.

GripenRBS15andMeteorIRIS-T

  • In gebruik nemen van Long Range Anti Ship  wapens (bijv. Perseus, RBS15, JSM)

MBDA's_Perseus

  • Meer voertuigen en systemen van landstrijdkrachten geschikt maken voor amfibische operaties ter ondersteuning van amfibisch optreden.

20131010020425_vhm9patria3 havoc_8x8_armored_modular_vehicle_lockheed_martin_02

En vergis je niet in het woord ‘ondersteunen’. De inzet van helikopters, mariniers (ondergebracht bij CLAS) UAV’s, gevechtsvliegtuigen en maritieme patrouillevliegtuigen hebben niet een inferieure rol. DutchForce21 is een system-of-systems approach. Ieder onderdeel dat onderdeel van het systeem is levert een bijdrage aan het geheel.  Niks, de ene belangrijker dan de andere. Men vult elkaar aan, en compenseert elkaars tekortkomingen. Op die manier versterkt men het geheel. Over deze maritieme focus is in eerdere bijdragen al het één en ander geschreven. Daarom volgt nu het DutchForce21 concept voor de zeestrijdkrachten. In de blog over de luchtstrijdkrachten is al meer stilgestaan bij de inzet van maritieme helikopters.

Commando Zeestrijdkrachten
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) stelt de rest van de krijgsmacht in staat om over zeer grote afstand operaties uit te voeren zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere landen. De regering hoeft bijvoorbeeld niet overeenkomsten te sluiten met andere landen om het grondgebied van die landen te gebruiken voor militaire of logistieke doeleinden. De marine vergroot hierdoor het bereik van defensie, wereldwijd. Voor de uitvoering van de taken beschikt het CZSK dan ook over een veelzijdige vloot. De vloot beschikt over middelen voor blue- en green water operaties. Langs die lijnen is het CZSK dan ook georganiseerd. Indien nodig kunnen eenheden wel elkaar aanvullen/ondersteunen.

Blue Water capaciteit
Om deze capaciteit vorm te geven beschikt het CZSK over een eskaderstaf Netherlands Maritime Force Headquarters (NLMARFOR) die zich aan boord van diverse schepen kan vestigen. NLMARFOR is in staat om een nationale taakgroep[ii] aan te sturen, maar kan ook leiding geven aan internationale verbanden[iii]. Naast operationele inzet van NLMARFOR draagt het CZSK ook bij aan internationale verbanden[iv], door gedurende langere of kortere periodes, schepen ter beschikking te stellen aan dergelijke NAVO taakgroepen.

Grote oppervlakteschepen en onderzeeboten
De schepen die NLMARFOR tot haar beschikking heeft zijn de vier Luchtverdedigings- en commando fregatten deze schepen zullen in de toekomst geschikt worden gemaakt om 127mm Vulcano[v] munitie over een afstand tot wel 120km te verschieten en daardoor ook operaties op het land te beïnvloeden. Daarnaast zullen deze schepen worden uitgerust met wapensystemen tegen landdoelen[vi]. Deze vier schepen zijn ook geschikt voor het bestrijden van Tactische ballistische raketten(TLBM) en beschikken daarvoor over een gemoderniseerde SMART-L radar [vii] maar ook over de bijbehorende middelen om deze doelen te bestrijden[viii].

 

Naast deze vier fregatten met commandovoeringfaciliteiten tbv een eskaderstaf krijgt het CZSK de beschikking over 4-8 nieuw te bouwen standaard fregatten [ix] ter vervanging van de huidige twee[x] MP Fregatten. Deze schepen zullen volgens de SIGMA standaard gebouwd worden.

Joint Force enablers: Zee
Om wereldwijd operationeel inzetbaar te zijn is het belangrijk dat het CZSK de beschikking heeft over bevoorradingschepen en schepen om amfibische eenheden operationeel te ondersteunen. Er zullen dan ook tenminste twee bevoorradingschepen ter ondersteuning van de oppervlakteschepen worden gebouwd. Momenteel ziet het er naar uit dat de Karel Doorman (JSS[xi]) met een beperkte rol in gebruik genomen gaat worden.

brave_technicalSHIP_Supply_Dutch_JSS_Diorama_lg

Naast dit (te) dure schip zal dus nog steeds een simpeler bevoorradingsschip moeten worden aangekocht om tenminste twee bevoorradingschepen beschikbaar te hebben. Op dit moment beschikt de krijgsmacht ook over twee Amfibische transportschepen (ATS). Deze capaciteit zal ook in de toekomst behouden blijven. Op den duur zouden deze vervangen kunnen worden door een aantal nieuwe Multi-role Expeditionary Support Helicopter Dock MESHD[xii] met een doorlopend vliegdek waardoor luchtmobiele operaties beter kunnen worden uitgevoerd. Ook de grotere helikopters kunnen dan veel beter worden ingezet. Dit is het fundamentele probleem voor bijvoorbeeld inzet van de Chinook, als die op het vliegdek staan van de JSS kan geen enkel ander toestel landen etc. Om de rotoren te demonteren heeft men uren nodig: en dat onder welke seastate? Kortom, een helikopter dient zsm in de hangar te worden gebracht.

MHD200Pic23dss_meko_meshd MHD200Pic

Het MESHD zal  in staat zijn om in één vliegbeweging 6 helikopters tegelijkertijd te laten afvliegen of landen. Hierdoor is het mogelijk om in één vlucht een gehele infanterie compagnie door de lucht te vervoeren.

Onderzeedienst
De onderzeedienst is een zeer belangrijk onderdeel van het CSZK. De flexibiliteit die het wapen de Nederlandse regering kan bieden door wereldwijd onder uiterst geheime omstandigheden operaties uit te voeren en informatie te verzamelen is onmisbaar. Dit wapen dient dan ook behouden te blijven. De huidige vier onderzeeboten van de Walrus klasse [xiii]zullen de komende jaren een update krijgen waardoor ze nog zeker 15 jaar langer mee kunnen gaan. In de toekomst dienen de 4 onderzeeboten ook vervangen te worden door moderne nieuw te bouwen opvolgers.

KSS-III 0707sptrim 216-1 Waar de huidige plannen echter nog geen aandacht aan geven is de bewapening. In DutchForce21 is het van belang dat ook de maritieme eenheden zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op het landoptreden. De mogelijkheid om dmv lange-afstandswapens[xiv] doelen op het land te bestrijden, en daardoor strategische doelen te realiseren is van groot belang. DutchForce21 gaat er dan ook vanuit dat voor zowel de Walrusklasse onderzeeboten als de toekomstige opvolgers dergelijke wapensystemen te integreren bijvoorbeeld het Perseus concept van MBDA. Ook is het een optie om de onderzeeboten met het Duitse Interactive Defence and Attack System for Submarines (IDAS) van Diehl DS.  [xv]wapensysteem tegen laagvliegende luchtdoelen en tegen oppervlaktedoelen op korte afstand, uit te rusten.

MIDAS launch MBDA's_Perseus

Green  Water capaciteit
Het CZSK heeft ook de beschikking over eenheden die dichter bij de kust opereren. Dit gaat met name om Mijnenbestrijding (MCM), patrouilletaken binnen 200Nm uit de kust (o.a. de Exclusieve Economische Zone)[xvi] en de bescherming van de Nederlandse haven en kustfaciliteiten. Om dit beter aan te sturen komen deze vaartuigen onder één direct commando. Het Netherlands Coastal Operations Command (NLCOC). Dit commando is in staat om taak specifieke (ad hoc) eenheden uit te sturen voor nationale taken. Ook beschikt dit commando over een mobiele staf, het: Netherlands Coastal Operations Squadron (NLCOS) die net als NLMARFOR nationale of internationale eenheden kan aansturen. Het NLCOC zal de beschikking krijgen over vier Offshore Patrol Vessels.

25_9123_6caef8f1197de03 OPV

Deze schepen van de Holland klasse beschikken over geavanceerde sensoren en zullen in staat zijn om de NLCOS-staf te faciliteren en dienen als ondersteuningsschepen tbv de overige eenheden die deel uitmaken van het NLCOS.  De schepen van de Holland klasse zullen de beschikking krijgen over een luchtverdedigingssysteem. Daarvoor zal het 76mm kanon van de schepen verwijderd worden.

fly4  fly3

Daarvoor in de plaats kunnen een aantal Single Cell Launchers (SCL)[xvii] worden geplaatst.  Deze lanceerinrichting is een afgeleide van de grotere MK41 VLS waarmee de LCF is uitgerust.  Deze SCL kunnen in de eerste plaats met Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) worden uitgerust voor de luchtverdediging van het schip en de andere schepen die onderdeel van de eenheid zijn. Een betaalbaar alternatief is de modulaire StanFlex Mk56 VLS.

DP48%20IN%20MK56%20MOD(0)%20LAUNCHERDSCF9739

Ter vervanging van het verlies van de 76mm kanon zal het huidige 30mm kanon worden vervangen door een gestandaardiseerd 35mm Kanon[xviii] (Millenium Gun, figuur 23) dat zowel tegen lucht als oppervlaktedoelen gebruikt kan worden. Het OPV zal verder de beschikking hebben over een groot helikopter dek en hangaar. Zowel de AW109 als de NH90 kunnen vanaf de OPV’s opereren. Ook is het mogelijk om met onbemande vlieg- en vaartuigen te opereren.

Naast de 4 OPV’s, die dus als `moederschepen´ voor de andere vaartuigen fungeren,  beschikt het NLCOC ook over 8 Multi functionele vaartuigen voor patrouilletaken, mijnenbestrijding en beveiliging. Deze schepen zijn modulair gebouwd en kunnen voor de genoemde taken worden toegerust.

Damen_stan_patrol_4207_fully_equipped DamenOPV2400

Amfibische Boot Groep
Het takenpakket van de Amfibische Boot Groep zal zich feitelijk richten op het hele brede pakket aan taken dat van een Brown Water capaciteit verwacht mag worden. Niet alleen het vervoer van manschappen en materieel van de ´Sea Base´ naar het land, maar ook verkenning, beveiliging en ondersteuning van het landoptreden. Naast de staf van het NLCOS heeft het NLCOC ook de beschikking over de Amfibische Boot Groep (AMFBGP). Deze eenheid beheert alle kleine bootjes, amfibische- en patrouillevaartuigen van de krijgsmacht. Deze kunnen als detachement worden meegestuurd met de amfibische transportschepen en/of eenheden van het CLAS.  De nadruk zal wat DutchForce21 betreft komen te liggen op de snelheid en het bereik om zodoende de Ship To Objective Manouvre zo effectief mogelijk uit te voeren. Ook krijgen deze vaartuigen betere bewapening om zodoende een nog breder takenpakket uit te kunnen voeren. De secundaire taak van deze groep is het patrouilleren van kustgebieden, havens en offshore installaties, en het uitvoeren van maritieme verkenningen. Voor deze taken werkt de AMFBGP nauw samen met de Mariniers die zijn ondergebracht bij het CLAS. De eenheden van het CZSK worden ondersteund door voldoende kustinstallaties, haven faciliteiten en opleidingscapaciteit om de expeditionaire taken van de krijgsmacht uit te voeren ter ondersteuning van het ambitieniveau van de regering.

Picture 730 U700_amphibious_assault_craft_Finnish_Navy

2013mtln023_011_001_760_sm_sebastien_chenalstrb2010_20100224_1563248721


[i] Met marinisering bedoel ik het verder geschikt maken van helikopters voor maritieme / amfibische operaties zodat de multifunctionele geschiktheid daardoor nog groter zal worden. Sommige helikopters zoals de Chinook zijn nou eenmaal niet geschikt voor operaties vanaf schepen. Andere helikopters, zoals de NH90, Cougar, LSH, Apache, zijn wel degelijk geschikt te maken voor dergelijke operaties. Ook kan men de huidige helikopters op den duur vervangen door nieuwe type toestellen die geschikt zijn voor operaties vanaf schepen. (Zoutbestendigheid, automatisch vouwbare rotor, dek handling, maritieme veiligheidsmiddelen aan boord etc.)

[ii] bestaande uit meerdere schepen, helikopters, onderzeeboten en landeenheden

[vi] Zoals CVS401 PERSEUS Dit wapen zal vanuit MK41 Vertical Launch Silo (VLS) kunnen worden afgevuurd. En kan tegen zowel land als zeedoelen worden ingezet. http://www.mbda-systems.com/mediagallery/files/cvs401-perseus-_datasheet-1315926538.pdf

[ix] Deze klasse fregatten zullen van een standaard type zijn. Het minimale aantal is 4 om ten minste de vierslag te realiseren. Bij 8 schepen is de capaciteit zeker gesteld. Dit type schepen kan ook op den duur de Belgische schepen vervangen. Modulair gebouwd volgens het Damen Naval Shipyard SIGMA principe. http://www.damen.com/en/markets/sigma-class-frigate

[xiv] Denk bijvoorbeeld aan de CVS401 Perseus. Dit wapen zal vanuit standaard torpedobuizen kunnen worden afgevuurd, met een bereik van +/- 300km in 7 minuten:

[xv] IDAS heeft een bereik van 25km en is multifunctioneel. http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-defence/user_upload/flyer/IDAS_07_2008.pdf

[xviii] Ook bij de landstrijdkrachten zal worden gestandaardiseerd op het 35mm kanon, zodat munitie gezamenlijk ingekocht kan worden.

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s