De keuze is gemaakt….

JSF-AMRAAM-490x277
JSF vuurt AMRAAM af in het kader van tests: typisch voorbeeld van propaganda.
Dit is namelijk totaal niet uniek. Dit is gewoon onderdeel van een testprogramma dat vele vertragingen kent. En toch weet iemand bij defensie/NIFARP dit als een persbericht naar buiten te brengen. Het feit dat dit dagelijkse praktijk is voor alle alternatieven zegt men er voor het gemak maar niet bij.

Ikzelf en velen met mij vragen ons af of die keuze werkelijk is gemaakt op basis van de feiten en eerlijke argumenten… of op basis van oneerlijke propaganda zoals hierboven beschreven. Als we het geheel bekijken zien we een Defensie Industriël Complex dat zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, volledig is binnen gedrongen bij VVD, CDA en Luchtmacht. Men lijkt niet meer in staat om nuchter en objectief naar dingen te kijken. termen als “de beste” worden gebruikt alsof het onmogelijk is om dingen te relativeren. Kort samengevat is de keuze door defensie als volgt verklaard:

Operationele aspecten F-35

Met de F-35A acht Defensie de komende decennia een operationeel verantwoorde taakuitvoering mogelijk. De F-35 biedt in militair-operationeel opzicht de meeste opties en is als enige in staat alle missietypen uit te voeren. Van het bevechten en behouden van luchtoverwicht, het onderdrukken en uitschakelen van vijandelijke (mobiele)luchtafweersystemen tot close air support van eigen troepen. De F-35 biedt bovendien sterk verbeterde waarnemingscapaciteiten die in alle missietypen van grote waarde zijn, in het bijzonder voor de verzameling van inlichtingen, verkenning en bewaking. Het toestel heeft tevens het meeste potentieel voor doorontwikkeling in samenwerking met partners. Belangrijk zijn ook de mogelijkheden voor internationale samenwerking op terreinen zoals training, instandhouding en inzet. Met de keuze voor de F-35A levert Nederland een bijdrage aan het oplossen van de militaire tekortkomingen die de Navo en de EU hebben vastgesteld.

Aldus het rapport actualisatie F-16. (Deze PDF is voorzien van markeringen met commentaar en linkjes naar info.)

Het rapport lijkt uiterlijk nogal veel op een scholieren/studentenverslagje van het middelbare schoolvak techniek, maar dat terzijde.

Rapport actualisatie F-16
De deskundigen vergelijken “gevalideerde” informatie over de JSF met publieke domein (lees GOOGLE) informatie die ook nog eens zeer selectief gebruikt is. (zie voorgaande artikel.)

Wat vooral opvalt in (de hele discussie rondom) de JSF is dat voorstanders het ten alle tijden hebben over de JSF is, de JSF biedt, het toestel heeft. Kortom in alle uitingen blijkt dat defensie (de JSFlobby als geheel) zegt feitelijk te weten dat dit toestel alle dingen kan waarvan men zegt dat het toestel het kan. Het is dus frappant dat de minister zelf, maar sinds kort ook fractievoorzitter van de PvdA Samsom dergelijke uitspraken doen…. Stellig om hun keuze extra body te geven…Maar aan de JSF kleven nog wel degelijk risico’s althans als we documenten uit de VS die dit zeggen serieus nemen natuurlijk.  Zo laat bijgevoegde slide zien dat er er nog zeer veel zaken in het rood/oranje (rood is volledig onbekend, geel – oranje is nog niet vaststaand, groen is zeker!)  vallen als het om de O&S Estimating Risk Based on Technical and Program Information Input Availability gaat. Deze analyse gaat zowel over technische als financiële aspecten… voor de Amerikaanse luchtmacht. Maar waarschijnlijk weet de Koninklijke Luchtmacht beter hoe we de JSF moeten inschatten, toch?

Selectief gegoogle c.q.  gegoochel met feitjes en aannames
Uit officiële rapportages uit met name de VS zelf blijkt overigens dat Nederland vaak de informatie over de JSF rooskleuriger brengt dan in werkelijkheid het geval is. Hierover later meer. Tegen deze context moeten concurrenten het opnemen. Want op basis van deze “gevalideerde” gegevens over de JSF moeten de concurrenten het doen met  via google gevonden artikelen, aanhalingen en voorbeelden uit buitenlandse competities. Daarnaast mochten de “onderzoekers” blijkbaar ook nog eens zeer selectief te werk gaan. Dingen die niet goed uitkwamen zijn weg gelaten. Dingen die wel goed uitkwamen zijn uit den treure herhaald en herhaald. Met als slotconclusie. Alleen de JSF voldoet….

Zo zijn negatieve berichtgevingen over het selectieproces in Noorwegen systematisch weggelaten. Er zijn voldoende artikelen, officiële documenten en bronnen die de onjuistheid van dit proces benadrukken en onderstrepen.  Ook de berichtgeving over de capaciteiten van de nieuwste Gripen telg van Saab zijn zeer selectief gebracht. Men durft te beweren dat er geen gegevens te vinden zijn over bijvoorbeeld de exploitatiekosten, suggereert men dat het toestel voor Zweden slechts een update betreft en niet een geheel nieuw vliegtuig. (zie voorgaande artikel)

Conclusies Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft een rapport geschreven genaamd: Rapport Validering nota ‘In het belang van Nederland’ (d.d. 19-09-2013) waarin men 9nog altijd) negatief blijkt te zijn over de keuze voor de JSF.  Als men de pagina van de ARK over het rapport goed onderzoekt, ontdekt men een zeer klein en onbetekenend lijkend documentje genaamd: Wijzigingen zichtbaar-versie samenvatting en § 3.2 (d.d.18-09-2013). Dit laatste document is interessant en merkwaardig tegelijkertijd.  Interessant omdat het een opsomming is van wijzigingen die op last van, of op verzoek van de minister van financiën en de minister van defensie zijn gemaakt in de uiteindelijke tekst van het rapport. Dit is het vreemde, omdat het toch redelijk kritische rapport in eerste instantie nog kritischer bleek te zijn. Dat de ministers de gelegenheid krijgen om een schriftelijke reactie op het rapport te geven is niet meer dan logisch, dat hoort bij het principe van hoor en wederhoor. Maar dat het blijkbaar mogelijk is voor de ministers om rapporten van een “onafhankelijke”  Hoog College van Staat, in dit geval de ARK, te vertellen wat men wel en/of niet mag opschrijven is voor mij nieuw.

Overigens deze gang van zaken komt niet overeen met de “Missie en strategie Algemene Rekenkamer” en met de gedragscode voor medewerkers en de Rekenkamer op zichzelf. Over het functioneren van de rekenkamer in dit specifieke geval is meer te schrijven. Zo is het vreemd dat men alleen die informatie heeft onderzocht en gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van de vergelijking van verschillende vliegtuigtypen, die Defensie wilde dat de ARK zou gebruiken. (bijvoorbeeld ook te zien in het rapport uitstapkosten JSF) Dit terwijl de ARK volgens eigen zeggen de bevoegdheid heeft om alle gewenste informatie te gebruiken die men nodig acht. Medewerkers van de ARK waren aanwezig bij gesprekken met verschillende fabrikanten. De fabrikanten hebben volgens eigen zeggen, tijdens die bijeenkomst aangeboden om “confidential” informatie te delen met het ministerie en de ARK.

Already during the meeting, the representatives from the Dutch side made clear that the Ministry had decided not to have a repetition of the 2008 candidate’s comparison and that their actual assessments would be made on the basis of this single meeting, and furthermore on the basis of what they called ‘open sources’. During this process we were not given te opportunity to provide confidential information to you Algemene Rekenkamer toc fact check and compare alternatives.

Inhoudelijk
Terug naar het Rapport Validering nota ‘In het belang van Nederland’. In de samenvatting heeft de ARK er op verzoek van de beide ministers een zeer ingrijpend en belangrijk stukje weggelaten.

We constateren wel dat de eerder door ons gesignaleerde vrijwel uitsluitende focus van het Ministerie van Defensie op de JSF als mogelijke vervanger van de F-16 in de voorliggende nota onveranderd aanwezig is. Het onderzoek dat het ministerie in het kader van de nota deed, heeft de in 2009 door ons aan de Tweede Kamer gemelde beperkingen rond de kandidatenevaluatie uit 2008 niet weggenomen.

Deze notitie lijkt mij voor een onderzoek zeer cruciaal. Men stelt feitelijk vast dat Defensie zich fixeert op de JSF en benadrukt dat de kandidatenevaluatie van 2008 (zoals gemeld in 2009) beperkingen had. Deze beperkingen zijn nog altijd van kracht. Ook het hoofdstuk (paragraaf 3.2) dat gaat over de keuze voor de vervanger van de F-16 is op cruciale punten herschreven.

In ons Monitoringsrapport Vervanging F-16 over 2009 (Algemene Rekenkamer, 2010) signaleerden wij een vrijwel eenzijdige focus op de JSF als vervanger voor de F-16. In de nota is dit beeld niet veranderd.

Opnieuw is bovenstaande weggelaten. In plaats van dat er in het ARK rapport staat dat de kandidatenvergelijking uit 2008 “beperkt” is geactualiseerd is het gewoon “ geactualiseerd”. (alsof het een volledig transparant en feitelijk juiste actualisatie is gebleken.

In het ARK rapport staat een redelijk kritisch ogend paragraaf 3.2. Onderstaand echter de originele tekst:

Op 17 april 2009 stuurden wij de Tweede Kamer een brief met observaties bij de actualisatie van de kandidatenvergelijking uit 2008 (Algemene Rekenkamer, 2009). Wij wezen in deze brief onder meer op een aantal, deels inherente, beperkingen en onzekerheden bij de actualisatie van de kandidatenvergelijking in 2008. Die beperkingen en onzekerheden bestonden er onder meer uit dat fabrikanten geen bindende antwoorden hoefden te geven, de krappe planning voor respons van de fabrikanten en de verwerking daarvan door het ministerie en de onevenwichtigheid die bestond tussen de informatie over de JSF en de andere toestellen.

In de ambtelijke studie is geen nieuwe kandidatenvergelijking uitgevoerd. Wel is nagegaan, op grond van voornamelijk open bronnen, of er wezenlijke veranderingen zijn opgetreden sinds de kandidatenvergelijkingen van 2001 en 2008. De beperkingen en onzekerheden waarop wij in 2009 in onze brief aan de Tweede Kamer wezen, zijn met deze ambtelijke studie niet opgeheven. Het feit dat er nog gesprekken zijn gevoerd door het Ministerie van Defensie met enkele fabrikanten van andere toestellen doet hieraan niet af, ook al omdat deze gesprekken kort voor of zelfs na de afronding van de ambtelijke studie plaatsvonden.

Het Ministerie van Defensie heeft in de opmaat naar de nota alleen voor de JSF berekend hoeveel toestellen met het beschikbare budget aangeschaft en geëxploiteerd kunnen worden.

Kortom het rapport van zowel Defensie als de beoordeling daarvan door het ARK rammelt aan alle kanten:

 • Defensie blijft vasthouden aan een vergelijking van kandidaten uit 2008 waarvan het ARK van oordeel was, en nog steeds is, dat deze is toegeschreven naar de JSF als vervanger van de F-16.
 • De teksten in het ARK rapport zijn op last van de ministers van financiën en defensie, inhoudelijk sterk veranderd waardoor het oordeel van de ARK niet als zodanig herkenbaar is.
 • Het ARK heeft opnieuw geen informatie willen/mogen gebruiken die anders dan wat defensie haar wilde laten gebruiken.
 • De gang van zaken bij het ARK is vreemd:
  • Of het ARK heeft toegegeven aan politieke druk (vanuit PvdA hoek?)
  • Of het ARK heeft nieuwe regels. De oude regels van hoor- en wederhoor met publicatie van de reactie van de minister op het onafhankelijke rapport zijn terecht en volledig volgens de gedragscode.
  • Het later publiceren van een overzicht met tekstuele wijzigingen is dan nog altijd vreemd te noemen. (wel fijn, anders hadden we het niet geweten….)
  • Een vergelijking tussen één volledig gespecificeerde en gedetailleerde kandidaat (nl de JSF) en matig tot foutief gegooglde (alternatieve) kandidaten is geen vergelijking en zelfs geen actualisatie waarop een regering haar oordeel zou mogen vellen.
  • De gesprekken tussen andere fabrikanten en Defensie blijken een wassen neus te zijn!
  • Er is geen vertrouwelijke informatie door Defensie aangenomen waarvan men gebruik had kunnen maken om een eerlijkere vergelijking, validatie te houden.
  • Het rapport actualisatie vervanging F-16 was halverwege mei (Saab had haar gesprek op 21 mei) (zo goed als) klaar, en is naar alle waarschijnlijkheid niet meegenomen in het rapport (gezien het ontbreken van de werkelijke kwalitatieve gegevens met betrekking tot toestel, exploitatie, economische aspecten etc.
  • Defensie en de gehele JSF lobby richt zich volledig op de heilige graal, de JSF. In alle uitingen worden aannames als feit gebracht. Verwachtingen als reeds gerealiseerd. En nog erger, men gaat er tot overmaat van ramp vanuit dat er geen alternatieven mogelijk zijn. Dat die alternatieven niet optimaal de mogelijkheid krijgen om hun zaak/concept te bepleiten wordt wijselijk verzwegen.  Nee in dat geval verschuilt men zich gemakshalve achter de beperktheid van google, en natuurlijk het commercieel vertrouwelijke karakter van de defensie-industrie.
  • Souvereiniteit vs totale afhankelijkheid: REPROGRAMMING: Er is geen woord besteed aan de mate van afhankelijkheid van de Amerikanen (mede in het licht van de NSA afluisterpraktijken) Hoe afhankelijk zijn wij bij operationele inzet, onderhoud, updates, beheer EW database? Kortom kunnen wij opereren zonder dat de Amerikanen daar eerst “toestemming” voor moeten geven? In het kader van de discussie is ook van belang: Wij leven in Europa en worden omgeven door diverse (potentiële) conflicthaarden, zou het niet van enig toekomstgerichtheid spreken als wij ons echt meer richten op Europese zelfstandigheid ipv toenemende afhankelijkheid van de VS. De VS zal, heel terecht, in de eerste plaats haar eigen belangen behartigen. De suggestie dat Amerika in alles vooral aan de ander denkt is heel ver gezocht en ver van de werkelijkheid.

Europe2

  • Men beweerd dingen over de JSF waarvan feitelijk aantoonbaar is dat het onjuist is. Bijvoorbeeld: “Het toestel heeft tevens het meeste potentieel voor doorontwikkeling in samenwerking met partners.” 1. Men weet dat er om gewicht te besparen, veiligheidsmaatregelen zijn geëlimineerd.  Dit brengt operationele risico’s met zich mee.
   2. Het is gebruikelijk dat gedurende de levensduur een toestel meer gewicht met zich mee gaat dragen als gevolg van systeemupdate ’s en integratie van nieuwe sensoren etc.  Dit is bij de JSF niet/nauwelijks mogelijk.
   3. Daarnaast staat de vormgeving van het toestel dit niet toe aan de oppervlakte van het toestel, IVM stealth eigenschappen.
   4. Bepaalde deelsystemen zijn nu al verouderd, (ontwerp JSF is net zo goed van jaren 90 vorige eeuw….
   5. Als klap op de vuurpijl heeft men er indertijd voor gekozen om de software op de ouderwetse manier volledig geintegreerd uit te voeren. Vliegtechnische en operationele software doorelkaar. Dit is vragen om moeilijkheden en verklaard ook de grote hoeveelheid software die nodig is. Dit belast de boordcomputer (snelheid) dusdanig en onnodig. Men had ook de moderne manie rkunnen nemen. namelijk partitiescheiding tussen twee soorten software.

Dat dit alles mogelijk is, in een democratisch land, dat wereldwijd zegt in te staan voor rechten van de mens, betrouwbaarheid van de overheid en de goede zaak namelijk het dienen van (de belangen van) het Nederlandse volk.  Maar zoals gebruikelijk staat deze beoogde keuze in Nederland nog een aantal kritische “verrassingen” te wachten.

Advertenties

6 Comments

 1. Heel goed.

  Bij deze hele affaire (en het is al lang een affaire, dat zal nog wel blijken!) vraagt iedereen met enig kritisch inzicht zich voortdurend af of we nog wel in een democratisch land leven. Konden we nog maar geloven dat we democratie voor een sci-fi technocratie à la Plato hadden ingeruild: dan hoefden we alleen maar verontwaardigd te zijn. Maar het is veel erger dat dat: het is hoog tijd om razend te worden. Bovenstaand overzicht laat namelijk zien dat techniek en wijsheid ver te zoeken zijn.

  Er is na al die jaren op het JSF-dossier eigenlijk nog maar één conclusie mogelijk: Nederland is ten prooi gevallen aan industriëlen, bankiers en andere goochelaars-met-geld en hun lakeien. We zijn vandaag dus weer terug in 1569, toen democratie nog niet bestond en de Hertog van Alva meende zijn Tiende Penning zonder problemen in te kunnen voeren . Die was, ironisch genoeg, juist aanleiding tot de groei van de opstand tegen de Koning in Madrid. Het werd een keiharde oorlog die de eerste aanzetten tot democratischer bestuur in Holland zou geven. Met alle eerbied voor de koning, dat wel; maar het moest en het werd tijd.

  We zingen nog altijd over eer aan die koning èn over die oorlog tegen hem. Toch schijnen we vergeten te zijn dat we met geweld een eind gemaakt hebben aan zijn bestuur over de Lage Landen. In die vergetelheid heeft een heel resem van Kabinetten kans gezien ons terug te voeren naar horigheid aan verre koningen, aan presidenten van landen, bedrijven, banken, aan het grote geld, de Mammon. Weer zijn er penningen van Alva; weer bekostigen we oorlogen die anderen in verre landen voeren; weer worden onze levens op het spel gezet voor anderlands belangen.

  Het is tegenwoordig al misplaatst om in dit land je stem te verheffen; dat heet hier’geweld’ en dat mag niet. Niet hier; wèl in het buitenland! Ik vind het geen wonder dat velen die “Koning(in) en Vaderland” dienen en gediend hebben niet meer weten waar ze het voor doen of deden. Om werk te scheppen in de VS of Italië? Om de internationale ‘elite’ hier te verrijken? Om mee te helpen aan het bouwen van een bommenwerper die het wankele evenwicht in het Midden-Oosten voor tientallen jaren uit balans zal slaan? Om ons eigen geweld naar het buitenland te exporteren?

  En niet omdat het tijd is, omdat het moet?

  Ik vraag u: leggen we ons erbij neer dat de democratie wordt uitgehold door waanzinnige geldstromen naar een prestige-project vol kwade gevolgen? Dat ons volksled helemaal niets meer betekent? Dat we geld en geweld de grens over sturen? Dat we helemaal losgeslagen zijn van onze menselijke ankers? Dat we lak hebben aan G.d en gebod?

  Dhr. Drs VHJM van Neerven MSW MA
  editor-in-chief & senior counselor
  VNC.communication.counsel 
  Amsterdam
  facebook.com/VNC.communication.counsel

  1. Beste Vheer van Neerven,

   Ik sluit me volledig bij u aan. Natuurlijk mogen we altijd hopen op inzichten bij politici, op bewustwording van het volk. Maar dit lijkt nog mijlenver. Hoewel men doet voorkomen alsof de politici tot inzicht zijng ekomen en ineens veel (meer) belang hechten aan Defensie. Ziet het er tegelijkertijd naar uit dat het toch weer vooral gaat om de eigen (partij) politieke agenda.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s