Maritieme krijgsmacht: van levensbelang!

Onze historie en onze toekomst
Alle studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar het nut en noodzaak van Defensie zijn het er wel zo’n beetje over eens: Nederland is de 16e handelsmacht in de wereld. We zijn dat voornamelijk omdat wij als geen ander land de wereldzeeën bevaren, goed zijn in het bouwen van havens en andere infrastructuren en gewoon goede handelaren zijn.  Dat zijn we altijd al geweest….

Eendraghtdereu_10

Dit kenmerk heeft ook een groot nadeel (want ieder voordeel heb zijn nadeel….) onze afhankelijkheid van de zee, van vrije handel overzee over grote afstand is zeer groot. Wij verdienen voor meer dan 80% onze boterham in afhankelijkheid van de zee.. één blik op het bijgevoegde kaartje zou al voldoende realiteitszin kunnen geven en besef van wat dat voor ons als land betekend.

international-maritime-route

In dit kaartje zijn de Sea Lines of Communication (SLOC) heel duidelijk zichtbaar, inclusief de zogenaamde choking points. Deze locaties zijn van fundamenteel belang voor de wereldwijde doorvoer van goederen. Dit zijn plekken als Gibraltar, Rotterdam, Suez, Hormuz en Malacca (strait). Als er op die plekken opstoppingen komen, of er is piraterij – of nog erger – sprake van oorlogshandelingen. Dan heeft dat voor ons als land direct gevolgen. Niet alleen financieel. Er zal dan sprake kunnen zijn van het niet langer beschikbaar zijn van brandstoffen, grondstoffen, voedsel schaarste, Maar ook belangrijke onderdelen voor machines en voertuigen zullen beperkter beschikbaar zijn, puur omdat wij die dingen niet meer zelf kunnen (of eigenlijk willen) maken.

In een voorgaand blog heb ik het al even gehad over duurzaamheid en het belang daarvan!

Duurzaamheid vanuit militair strategisch perspectief.
Naast het feit dat het gewoon goed is om duurzaam met de maatschappij, en dus ook de krijgsmacht, om te gaan heeft dit streven ook een ander doel. Het is een algemeen gegeven dat de kosten voor brand- en grondstoffen sterk toe zijn genomen. Deze groei zet zich, naar verwachting, de komende jaren onverminderd voort. Nederland kan het zich als klein land, met een (relatief) kleine krijgsmacht niet veroorloven om een energie en grondstoffen verslindende krijgsmacht in te zetten…. Om diezelfde energie en grondstoffen veilig te stellen voor de maatschappij. Als we een puur zakelijke kosten-baten analyse zouden uitvoeren dan heeft het geen nut om de krijgsmacht in te zetten als deze inzet evenveel, of zelfs meer, kost dan dat het oplevert. Het is dus belangrijk dat de krijgsmacht zuinig met brandstof, energieverbruik en grondstoffen om gaat. Factoren om rekening mee te houden zijn dan ook:

 • standaardisatie / modulariteit
 • gebruik van Line Replacement Units (ipv hele systeem te vernieuwen)
 • Zuinig met fossiele brandstoffen
 • Gebruik van alternatieve energiebronnen (zon, wind, niet-fossiele bio- brandstoffen)

Dit dient dus ook een belangrijke voorwaarde te zijn bij de keuze voor nieuw materieel en andere beleidskeuzes. Nogmaals de stelling, hoe minder verbruik van grond- en brandstoffen, des te meer netto resultaat dit oplevert voor de maatschappij. De effectiviteit en inzetbaarheid van het materieel is overigens doorslaggevend.

Toekomstig perspectief
DutchForce21 is een concept dat er vanuit gaat dat wij in de toekomst zelf zuiniger moeten zijn met onze brandstoffen, grondstoffen en benodigde materialen. Onze krijgsmacht zal vroeg of laat worden ingezet om de belangen van de Nederlandse bevolking (en het continent Europa) te behartigen.  En dat gaat verder dan het uitvoeren van vredesmissies, en de politiek correcte vechtmissies van de afgelopen jaren…. Straks gaat het niet meer alleen om de belangen van enkele politici en topmilitairen en ambtenaren, nee straks gaat het erom dat de Nederlandse burgers nog wel auto kunnen rijden, of nog wel graan en tarwe voldoende binnen krijgen om broden van te bakken. In de toekomst is het heel goed mogelijk dat we (het volk) de Nederlandse krijgsmacht erop uit moeten sturen om onze koopvaardijschepen veilig terug te halen, bijvoorbeeld in konvooien. Kan het heel goed mogelijk zijn dat wij missies in Afrika en Azië moeten uitvoeren omdat we daar WILLEN dat het vrede wordt…. Omdat wij anders niet onze goedkope I-phones en Samsung TV’s binnen krijgen. (dit laatste natuurlijk een beetje gechargeerd… maar u begrijpt wat ik bedoel…) En willen we dan een krijgsmacht die veel te veel brandstof verbruikt? Energie onzuinig is?  Dit laatste lijkt me ook duidelijk.  Het gaat er dus eigenlijk om dat Nederland een krijgsmacht krijgt die de belangen van ons land in het toekomstige perspectief het beste behartigt, en niet wat de Generaals en hoge ambtenaren en verschillende politici op dit moment het beste voor de (eigen) belangen lijkt. DutchForce21 beoogt die toekomst gerichte belangen het beste te behartigen door te focussen op een maritieme heroriëntatie. Missies zoals de antipiraterij missie zal in de toekomst waarschijnlijk zijn. Maar mogelijk tegen geavanceerdere en meer bedreigendere tegenstanders zijn heel goed mogelijk…

dereu_10

geo-politieke ontwikkelingen
Wat zijn de belangrijke geo-politieke ontwikkelingen waarop ik dit kan baseren?

 • In het Verre Oosten lijkt de status quo tussen Noord- en Zuid-Korea te zijn opgeheven door Noord-Korea en dreigt een grootscheeps gewapend treffen.
 • Zuid-Korea, Japan, Taiwan en Rusland hebben nog enkele territoriale disputen en alle genoemde landen verhogen hun defensie inspanningen substantieel.
 • China moderniseert zijn strijdkrachten in hoog tempo en legt daarbij de nadruk op overwegend offensieve wapensystemen. De sussende woorden vanuit Peking ten spijt, is geen enkel buurland van China overtuigd van de defensieve bedoelingen en hebben zij ook hun defensie inspanningen opgevoerd.
 • Pakistan en India moderniseren en herbewapenen zich en het conflictpotentieel om de kwestie Kashmir blijft aanwezig.
 • Hoewel dat niet met zekerheid vast te stellen is, zijn sommige landen op zijn minst bevreesd voor een Iraans atoomwapen en die vrees alleen al vormt de reden voor een aanzienlijke wapenwedloop in het Midden-Oosten. Met name de Arabische Golfstaten hebben de afgelopen jaren tientallen miljarden uitgegeven aan geavanceerde wapensystemen, ogenschijnlijk in reactie op Iran’s nucleaire programma en de ontwikkeling van Iraanse ballistische raketten. En niet te vergeten verkeert Israël in de hoogste staat van paraatheid.
 • De Iraanse bemoeienis in Syrië baren Turkije en Israël grote zorgen. Hoe de situatie zich in Syrië zich ook ontwikkelt, grensoverschrijdende acties door hetzij Turkije, hetzij Israël is niet ondenkbaar, met alle gevolgen vandien.
 • Ontwikkelingen in Rusland moeten nauwlettend worden gevolgd. Onder president Poetin wordt bewust gewerkt aan een eerherstel van het stalinisme, worden de strijdkrachten in matig tempo gemoderniseerd, worden sommige landen – die voorheen onderdeel van de Sovjet-Unie uitmaakten – weer  in de invloedssfeer van Rusland getrokken en doet Rusland met toenemende assertiviteit territoriale claims in het Noordpool gebied gelden. Ook het feit dat Rusland de export van onder andere aardgas als politiek pressiemiddel inzet, doet vermoeden dat president Poetin een offensieve expansiepolitiek bedrijft. Tot hoever de aspiraties van het regime reiken, is niet duidelijk. Maar waakzaamheid is geboden.
 • De Arabische lente heeft – onverwacht – meer problemen opgeleverd dan vrijheid gebracht. Diverse landen zijn in de ban gekomen van zeer dubieuze extremistische partijen. Langs de Middellandse Zeekust van Noord-Afrika tot aan het Midden-Oosten zijn er diverse dreigingen. Egypte en bijvoorbeeld Gibraltar zijn belangrijke chockingpoints.

Europa
Niet direct een dreiging van een grootschalig conflict, maar zoals de aanval van Rusland op Georgië (2008) heeft laten zien is er wel degelijk dreiging van crisissituaties. Europa is verder omgeven door onveiliger wordende gebieden.
*     De zuidgrens: de Middellandse zee (huidige vluchtelingenprobleem, mogelijk erger),
**   Het Oosten: diverse instabiele staten,
*** Noordpoolgebied / Noordelijke zeeroutes richting Ijsland/Groenland/Canada en VS: Rusland heeft sinds enkele jaren hernieuwde interesse in dit gebied en heeft inmiddels stukken als haar bezit geclaimd. In deze regio is zeer veel olie, gas en andere minerale grondstoffen te vinden.

Kortom, er is in de toekomst genoeg te doen, en dat zullen naar alle verwachting niet alleen vredesmissies zijn. Samengevat:

 • om de Nederlandse belangen wereldwijd het beste te dienen;
 • om de Nederlandse koopvaardijschepen wereldwijd (in internationaal verband) te begeleiden en te beschermen;
 • om militaire operaties op het land over grote afstand mogelijk te maken en uit te voeren;
 • om de krijgsmacht duurzaam en effectief in te zetten;
 • om de bondgenootschappelijke (NAVO en EU) behoeften; groeiende gaten in de maritieme capaciteiten en toenemende instabiliteit nabij SLOC’s (Suez kanaal, Golf van Aden/Indische Oceaan);

 

Zijn de Nederlandse belangen het meest gebaat bij een maritiem georiënteerde krijgsmacht die bestaat uit een lucht- land en zeecomponent. Gezamenlijk zullen deze onderdelen in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst en het behartigen van de belangen van het Nederlandse volk.  Hoe? Dat volgt in een latere blog!

4207872773

Advertenties

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s